Sekcia poľnohospodárstva a rozvoja vidieka MP SR oznamuje potenciálnym žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že hodnotiaca komisia sekcie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka dňom 20.01.2010 pokračuje v prijímaní žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít v opatrení 3.3 Vzdelávanie a informovanie.

Potrebné usmernenia k spracovaniu Obsahového námetu nájdete v Príručke pre žiadateľa Verzia 2

V prílohe Príručky pre žiadateľa je tento „Metodický pokyn pre podanie žiadosti o schválenie obsahového námetu vzdelávacej a informačnej aktivity