Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1 – Inovácie a technologické transfery
Podopatrenie 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Zdroj info: http://www.economy.gov.sk/vyzva-na-podopatrenie-111–kod-vyzvy-kahr-111sp-1001/131981s.