Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejňuje „Priebežný zoznam schválených žiadostí o NFP – výzva DOP-SIA-2009/.1.2.1/02″ a „Zoznam schválených žiadostí o NFP výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/01.“ Výzvy sú zamerané na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.

Dátum: 8. 3. 2010
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Bližšie informácie nájdete na:

http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=1992