O TITUL DEDINA ROKA 2017 ZABOJUJE 20 OBCÍ

Súťaž Dedina roka vstúpila do svojho 9. ročníka s 20 prihlásenými obcami, ktoré si zmerajú sily v prezentácii výsledkov dosiahnutých pri ich obnove a rozvoji.
Do súťaže sa zapojili obce zo siedmich krajov Slovenska: Bátovce, Blatnica, Brežany, Čirč, Horný Tisovník, Hul, Hronsek, Miklušovce, Nižná Voľa, Nižný Hrušov, Oravská Polhora, Pohorelá, Poráč, Santovka, Snežnica, Spišské Tomášovce, Veľká Lehota, Vinné, Zemné a Župčany.

Súťažiace obce predstavia úspešné postupy pri obnove vidieka, zlepšovaní kvality životného prostredia a rozvoji našich dedín na národnej aj medzinárodnej úrovni. Súperiť budú o prestížny titul Dedina roka 2017, ocenenia v siedmich zaujímavých kategóriách a právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom vo Viedni.

„Národná hodnotiaca komisia, ktorá prihlásené obce navštívi počas mája a júla 2017, ich bude hodnotiť podľa jednotlivých okruhov súťažných kategórií. Zameria sa najmä na ich hospodárenie, programovanie a plánovanie, vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania, racionálne využívanie prírodných zdrojov, vzhľad obcí, starostlivosť o hmotné aj nehmotné dedičstvo, schopnosť vytvárania partnerstiev, využitie možností cestovného ruchu, atraktivít, ale aj na aktivity starostlivosti o životné prostredie a krajinu. Po ukončení hodnotenia v obciach komisia určí celkového víťaza, ktorý získa titul Dedina roka 2017 a právo zabojovať o Európsku cenu obnovy dediny. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v auguste 2017“, informoval Andrej Švec, manažér súťaže Dedina roka 2017 (SAŽP).

Súčasťou súťaže je internetové hlasovanie verejnosti na webovej stránke www.e-obce.sk, ktoré prebieha od 15. mája do 31. júla 2017. Priaznivci súťažiacich obcí ich tak môžu podporiť a zapojiť sa do rozhodovania v národnej súťaži.

Súťaž Dedina roka 2017 bola vyhlásená 21. marca 2017. Jej vyhlasovateľmi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. Generálnym partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Podrobnejšie informácie o Dedine roka 2017 sú zverejnené na webovej stránke www.obnovadediny.sk
Zdroj: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=81&prm3=1139

VÝSLEDKY 1. VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FP – AKÝ JE ĎALŠÍ POSTUP?

Aké sú ďalšie kroky v prípade, že Vaša žiadosť o FP bola Monitorovacím výborom schválená alebo neschválená?
Schválená projektová žiadosť
V prípade ak bola Vaša žiadosť Monitorovacím výborom schválená, dovoľte nám pogratulovať Vám. Doleuvedené povinnosti sa týkajú iba Vedúcich prijímateľov. V prípade ak ste jeden z Projektových partnerov, prosím kontaktujte svojho Vedúceho prijímateľa za účelom objasnenia Vašich povinností týkajúcich sa projektu.

Povinnosť č.1
Každý Vedúci prijímateľ (VP) obdrží v priebehu nasledujúcich dní oficiálne stanovisko Riadiaceho orgánu (RO) o schválení projektovej žiadosti, spolu s ďalšími inštrukciami týkajúcich sa projektu. Po doručení oficiálneho stanoviska z RO Vám odporúčame kontaktovať prideleného programového manažéra zodpovedného za Váš projekt, ktorého meno nájdete v tejto tabuľke. S ním je potrebné konzultovať prípravu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku ako aj dohodnúť termín osobného stretnutia. Nakoľko nie je možné pristúpiť k podpisu Zmluvy o poskytnutí FP bez predchádzajúcej osobnej konzultácie na Spoločnom technickom sekretariáte (STS), odporúčame Vám dohodnúť si osobné stretnutie čím skôr.
Povinnosť č.2
Všetky povinné dokumenty nevyhnutné k podpisu Zmluvy o poskytnutí FP je potrebné predložiť na Spoločný technický sekretariát v stanovenom termíne určenom v oficiálnom stanovisku RO o schválení projektovej žiadosti.
Povinnosť č.3
V prípade, ak bola Vaša projektová žiadosť Monitorovacím výborom schválená s podmienkou je potrebné predložiť na Spoločný technický sekretariát v určenom termíne všetky žiadané dokumenty a vysvetlenia týkajúce sa stanovených podmienok spolu so všetkými povinnými prílohami potrebnými k podpisu Zmluvy o poskytnutí FP. Podmienky schválenia žiadosti o FP vopred konzultujte s prideleným programovým manažérom na STS.
Zamietnutá projektová žiadosť
V prípade, ak bola Vaša projektová žiadosť Monitorovacím výborom zamietnutá, nie je možné sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Každý žiadateľ má však po predchádzajúcom dohovore, možnosť nahliadnutia do hodnotiacich hárkov externých hodnotiteľov v priestoroch STS. Takýmto spôsobom je každému neúspešnému žiadateľovi daná možnosť skvalitniť svoje projektové žiadosti na základe odporúčaní hodnotiteľov a predložiť ich v rámci nasledujúcich Výziev na predkladanie Žiadostí o FP. V prípade potreby prosím kontaktujte p. Ariannu Biriki so žiadosťou o osobné stretnutie.

Na základe ochrany údajov uvedených v projektovej žiadosti a v hodnotiacich hárkoch, uvedené informácie poskytujeme iba štatutárnym zástupcom a kontaktným osobám žiadateľa uvedeným v projektovej žiadosti, ktorí po obdržaní špeciálneho identifikačného kódu budú oprávnení dohodnúť si osobné stretnutie. Pred nahliadnutím do požadovaných dokumentov budú požiadaní o predloženie prideleného identifikačného kódu.
Každý žiadateľ má zároveň právo na vrátenie dvoch rovnopisov (kópií) projektovej žiadosti. Tieto je možné vyzdvihnúť v sídle STS (Szép utca 2, 2. poschodie, Budapešť) do 30 dní od prijatia oficiálneho stanoviska Riadiaceho orgánu o neschválení projektovej žiadosti.
V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte pracovníkov Spoločného technického sekretariátu
Zdroj: http://www.skhu.eu/aktuality/vysledky-1-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-fp-aky-je-dalsi-postup

Pozvánka na poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión… priateľov a nápadov“

 • Ak je pre Teba poľsko-slovenské pohraničie dôležité
 • Ak máš nápad na poľsko-slovenský projekt v oblasti vzdelávania, cestovania, životného prostredia a kultúry
 • Ak hľadáš partnera pre spoluprácu na poľskej alebo slovenskej strane
 • Ak si pripravený/á na otvorenú a aktívnu diskusiu o nových ideách, projektoch, partnerstvách

Prihlás sa na poľsko-slovenské Partnerské fórum „Získaj milión… priateľov a nápadov”.
Fórum ponúka priestor na výmenu skúseností a nápadov pre nové cezhraničné projekty, ktoré môžu získať finančný príspevok v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko. Fórum dáva príležitosť pre nájdenie nových partnerov a oboznámenie sa s novými trendmi rozvoja poľských a slovenských regiónov.
Fórum bude vedené aktívnou a angažujúcou metódou „Open space“, ktorá každému účastníkovi umožní:

 • zúčastniť sa viacerých diskusií s rôznymi témami;
 • overenie svojho projektového nápadu alebo nápadu na spoluprácu;
 • priame rozhovory s inými účastníkmi a nadviazanie nových kontaktov a partnerstiev;
 • nájdenie nových inšpirácií pre svoju organizáciu a nové projekty.

Organizátor: Spoločný technický sekretariát Programu Interreg Poľsko – Slovensko
Dátum a miesto: 05.-06. jún 2017, Hotel Prezydencki, ul. Podwisłocze 48, Rzeszów
Čo zabezpečíme?

 • Dopravu na miesto konania a späť (autobusy budú odchádzať z Nowego Sącza, Bielska Białej, Sanoka cez Przemyśl, Žiliny, Prešova)
 • Stravu a nocľah (2-osobové izby) z 05. na 06. júna 2017
 • Tlmočníkov
 • Inšpirujúcu a príjemnú atmosféru

Čo očakávame?

 • Tvoju otvorenosť: navrhnutie tém diskusie, zdieľanie skúseností a nápadov
 • Tvoju angažovanosť: aktívna účasť v diskusiách, vedenie diskusie (napr. na tému nového projektu)

Ako sa prihlásiť? Na Fórum sa možete prihlásiť výlučne prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý je dostupný na internetovej strane Programu.
Vzhľadom na limitovaný počet účastníkov (210) prosíme o nahlasovanie maximálne 2 osôb z jednej organizácie. Prihlášky prijímame do 25. mája 2017.

Srdečne všetkých pozývame! Prihlás sa už dnes, aby nebolo neskoro.
Zdroj: https://sk.plsk.eu/-/pozvanka-na-polsko-slovenske-partnerske-forum-ziskaj-milion-priatelov-a-napadov-

OZNAM O UZAVRETÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP S KÓDOM OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-02, ZAMERANEJ NA PODPORU INOVÁCIÍ A TECHNOLOGICKÉHO TRANSFERU

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že ku dňu 16. mája 2017 uzatvorilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02 zameranú na podporu inovácií a technologického transferu (ďalej len „výzva“). Výzva bola uzavretá z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.
Zdroj: https://www.opvai.sk/aktuality/uzavretie_vyzvy_opvai-mhdp2016122-02/

Záverečné konferencie programov Prispôsobenie sa zmene klímy a Zelené inovácie v priemysle

Úrad vlády SR ako Správca programov SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a SK07 Zelené inovácie v priemysle, ktoré sú financované z grantov EHP / Nórska a štátneho rozpočtu SR organizuje záverečné konferencie týchto programov.
Záverečné konferencie týchto programov sa uskutočnia v Hoteli Bôrik, Bratislava, dňa 8.6.2017.

Registrácia je aktuálne otvorená, najneskôr do 26.5.2017, alebo do naplnenia kapacity konferencie.

Registračný formulár pre konferencie je k dispozícii tu: https://goo.gl/forms/0si1oyxjlpFrEnAq2

Predbežný program konferencií nájdete <<<TU>>>
Zdroj: http://www.eeagrants.sk/1522-sk/zaverecne-konferencie-programov-prisposobenie-sa-zmene-klimy-a-zelene-inovacie-v-priemysle/

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017.

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-9 podľa územnej príslušnosti k 12.05.2017

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 2 561 776 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 0,7 mil. Eur a územie MFO 1,8 mil. Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11561

 

Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy IROP-PO1-SC121-2016-09:

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 30.06.2017.

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Zdroj: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11561

Operačný program Výskum a inovácie

Európska komisia schválila 28. októbra 2014 Operačný program Výskum a inovácie, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Prostriedky operačného programu sú určené na technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov najmä v menej rozvinutých regiónoch. Podporená bude účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce a zvyšovanie výskumnej činnosti.

Z európskych prostriedkov operačného programu budú financované aj výskumno-vzdelávacie, inovačné a podnikateľské kapacity v Bratislavskom kraji. Zvýšia sa súkromné investície do budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave.

Podpora podnikateľského sektora patrí medzi hlavné priority financovania s dôrazom na zvyšovanie pridanej hodnoty, stimulovanie rastu a tvorby pracovných miest. Podpora bude zameraná aj na znevýhodnené sociálne skupiny (ženy, mladí do 30 rokov, seniori nad 50 rokov, dlhodobo nezamestnaní, štátni príslušníci z tretích krajín, sociálne znevýhodnení a osoby so zdravotným postihnutím, Rómovia).

Operačný program Výskum a inovácie   3 707 210 258,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja   2 266 776 537,- EUR
Národné spolufinancovanie   1 440 433 721,- EUR

Riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a inovácie je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Výskum a inovácie sú Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Výskumná agentúra.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/52-sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/

 

Dokumenty na stiahnutie:
OP Výskum a inovácie
Systém monitorovania a hodnotenia OP Výskum a inovácie
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR

Operačný program Technická pomoc

OPTP

Európska komisia schválila 15. decembra 2014 Operačný program Technická pomoc, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude financovaná oblasť vytvorenia odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu EŠIF s dôrazom na zvýšenie kvality administratívnych kapacít (AK).

Operačný program zabezpečí stabilný rámec pre realizáciu programov EŠIF, vytvorený zo stabilných a kvalitných administratívnych kapacít. Jednotný systém riadenia pracovného výkonu AK na všetkých riadiacich, implementačných a kontrolných úrovniach prispeje k zníženiu ich fluktuácie. Na základe transparentného systému riadenia, regulácie, kontroly a auditu EŠIF bude prebiehať plynulá implementácia programového obdobia 2014-2020.

Realizácia projektov v rámci operačného programu sa odzrkadlí vo vyššej kvalite a efektívnosti riadenia EŠIF, vyššej plynulosti čerpania počas celého programového obdobia, ako aj zvýšení kvality a efektívnosti finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Zároveň bude prebiehať príprava strategických, analytických a koncepčných dokumentov na využívanie finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie po roku 2020.

Podporia sa tiež efektívne formy komunikácie a výmena informácií medzi jednotlivými subjektmi zapojenými do systému riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu EŠIF.

Operačný program podporí vývoj, úpravu a prevádzku informačných systémov, čím sa zabezpečí zvýšenie ich kvality a dostupnosti. Rozvinie komunikáciu prostredníctvom elektronických technológií, čo prispeje k zníženiu administratívnej záťaže.

Operačný program Technická pomoc   187 143 427,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja   159 071 912,- EUR
Národné spolufinancovanie     28 071 515,- EUR

 

Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc je Úrad vlády Slovenskej republiky.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/64-sk/operacny-program-technicka-pomoc/

 

Dokumenty na stiahnutie:
OP Technická pomoc
Prílohy Technická pomoc
Aktualizácia návrhu Záverečnej správy k ex ante hodnoteniu OP TP

Operačný program Rybné hospodárstvo

logo OPRH 2014-2020_verzia 01

Európska komisia schválila 15. júla 2015 Operačný program Rybné hospodárstvo, ktorý predstavuje pomoc z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude financovaná podpora trvalo udržateľného a konkurencieschopného rozvoja rybného hospodárstva s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov, ochranu životného prostredia, ako aj podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky Európskej únie pre oblasť zberu údaj a kontroly.

Investície budú smerovať do modernizácie existujúcich rybochovných zariadení/rybníkov, obstarania potrebných technológií, výrobných objektov, podporené bude aj budovanie nových rybochovných zariadení/rybníkov.

V rybnikárstve je nevyhnutné podporiť odbahňovanie vodných plôch, ktoré slúžia na hospodársky chov rýb, zlepšovať chovné podmienky a zvýšiť produktivitu rybníkov s ohľadom na životné prostredie. Prostriedky budú smerovať aj do doplnkových činností napríklad na rozvoj rybárskej turistiky.

Operačný program umožní propagáciu produktov rybného hospodárstva formou propagačných kampaní, čo by malo pozitívne ovplyvniť spotrebu rýb na Slovensku. Zároveň umožní chovateľom rýb s kvalitnou produkciou posilniť ich pozíciu na trhu.

Aktivity financované z operačného programu zabezpečia rast konkurencieschopnosti a domácej produkcie vrátane spracovania a zvýšenia kvality produktov. Tieto investície nepriamo prispievajú k podpore zamestnanosti a podpore rozvoja vidieckeho cestovného ruchu.

Operačný program Rybné hospodárstvo   20 832 779,- EUR
Z toho Európsky námorný a rybársky fond   15 785 000,- EUR
Národné finančné prostriedky     5 047 779,- EUR

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo je Pôdohospodárska platobná agentúra.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/66-sk/operacny-program-rybne-hospodarstvo/

 

Dokumenty na stiahnutie:
Rybné hospodárstvo
Operation programme fisheries

Program rozvoja vidieka

PRV SR 2014 - 2020

Európska komisia schválila 13. februára 2014 Program rozvoja vidieka, ktorý predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.

Z operačného programu bude posilnená konkurencieschopnosť v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva a to i formou financovania odborných školení, kurzov a poradenských služieb. Zámerom je zvýšiť odbornosť jednotlivých poľnohospodárov, spracovateľov a prijímateľov pomoci z fondov EÚ.

Investíciami do skladovania, spracovania, uvádzania výrobkov na trh bude podporená celková výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskych podnikov.

Z operačného programu bude financovaná výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných ciest a prístupu k lesnej pôde, modernizácia a oprava odvodňovacích systémov a kanálov.

Nezabudlo sa ani na mladých podnikateľov resp. podporu podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby, ale aj podporu malých poľnohospodárskych podnikov. Investície budú smerované do vidieckeho cestovného ruch a agroturistiky.

Finančné prostriedky pôjdu do obnovy dedín vo vidieckych oblastiach a to najmä na miestne kanalizácie, vodovody, miestne komunikácie, mosty, lávky, zastávky. Aktivity budú smerovať aj na zmenu vzhľadu a úpravu obcí, tvorbu verejných priestranstiev námestí a parkov. Priestor dostane aj budovanie širokopásmového internetu, vrátane zriadení verejne prístupných miest.

Program rozvoja vidieka  2 099 199 696,- EUR
Z toho Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka  1 559 691 844,- EUR
Štátny rozpočet SR     539 507 852,-  EUR

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/program-rozvoja-vidieka/

 

Dokumenty na stiahnutie:
Program rozvoja vidieka

« Staršie články