Ministerstvo vnútra SR diskutovalo so zástupcami miest a obcí o vyhlásených výzvach a plánovaných projektoch na podporu integrácie marginalizovaných rómskych komunít

Zástupcovia miest a obcí, ktorí sú oprávnenými prijímateľmi finančných prostriedkov z operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), dostali množstvo praktických informácií k vyhláseným výzvam v rámci informačného seminára v Košiciach. Prišlo takmer 80 zástupcov miest a obcí SR. Cieľom stretnutia bolo informovať žiadateľov a prijímateľov o vyhlásených výzvach, postupoch, procesoch a ozrejmiť proces implementácie projektov a zapojiť ich do diskusie ohľadom plánovaných projektov. Podujatie organizoval rezort vnútra, ktorý je sprostredkovateľským orgánom pre časť OP ĽZ, v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Košického samosprávneho kraja pre európske štrukturálne a investičné fondy. Príhovorom stretnutie otvoril vedúci IPC Mgr. Martin Mojžiš a riaditeľka odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít Mgr. Lucia Rozkopálová.

V rámci prioritnej osi 5 je aktuálne otvorená dopytovo-orientovaná výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK. Zároveň sú vyhlásené dve vyzvania pre národné projekty: Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity a Podpora obciam smerujúca k vysporiadaniu právnych vzťahov k pozemkom pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach. V tomto roku plánuje MV SR vyhlásiť v rámci tejto prioritnej osi ešte výzvu zameranú na podporu mentoringu, tútoringu a štipendií.

V rámci prioritnej osi 6 je aktuálne vyhlásených šesť otvorených výziev. Ide o výzvu zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom, dve výzvy zamerané na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl, pre 150 obcí a druhá pre 893 obcí, výzvu zameranú na podporu prístupu k pitnej vode, ako aj dve výzvy zamerané na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre 125 obcí a pre ostatné obce z Atlasu RK a mimovládne organizácie. V tomto roku plánuje MV SR vyhlásiť ešte výzvu zameranú na rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

MV SR je v rámci OP ĽZ sprostredkovateľským orgánom pre dve prioritné osi. Prioritná os 5: Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Na naplnenie cieľov operačného programu má rezort vnútra k dispozícii finančné prostriedky vo výške 330 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie.