Nadácia Volkswagen Slovakia podporí skupinové projekty žiakov s konkrétnymi návrhmi ako prispieť k ochrane životného prostredia na škole alebo v jej okolí.

Ciele grantového programu:

 • Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
 • Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach ochrany životného prostredia aj na školách
 • Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
 • Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí

Žiadateľ:

 • Základné školy, občianske združenia a neziskové organizácie na Slovensku

Téma grantového programu v roku 2016 bola: Súťaž o najlepší eko-vylepšovák na škole

Zapojiť sa do grantového programu môžete aj vy jednoduchým spôsobom:

 1. Podajte Žiadosť a získajte od Nadácie finančný grant.
 2. Zorganizujte za poskytnuté finančné prostriedky súťaž s environmentálnou tematikou: „Najlepší eko-vylepšovák na našej škole“.
 3. Vyhodnoťte a oceňte najlepších žiakov alebo tímy.
 4. Zrealizujte víťazný projekt.
 5. Venujte sa environmentálnej výchove aj počas vyučovacích hodín.
 6. Po zrealizovaní najlepšieho projektu vyplňte Záverečnú správu.

Doplňujúce informácie k súťaži:

 • Úlohou žiakov bude pripraviť v skupinách projekt s konkrétnym návrhom ako prispieť k ochrane životného prostredia na škole alebo v jej okolí.
 • Súťažiace skupiny predstavia a odprezentujú svoje projekty, z ktorých hodnotiaca komisia vyberie najlepší.
 • Komisia hodnotí kreativitu, aktivitu žiakov, využitie projektu v praxi a prezentáciu.
 • Najlepší projekt sa na škole alebo v jej okolí zrealizuje.
 • Ekologické a environmentálne témy budú začlenené do vyučovania v rámci Vami určených hodín.

Maximálna suma pridelenej podpory: 2 000 € na projekt

Začiatok prijímania žiadostí: 1. augusta 2017

Uzávierka prijímania žiadostí: 10. októbra 2017

Realizácia projektov: november 2017 – október 2018 (projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak v danom časovom rozpätí)

Viac informácií nájdete http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-zelene-vzdelavanie/