Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov,
oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadosti na:
opatrenie dobré životné podmienky zvierat v zmysle § 40 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.,

na Agroenvironmentálno–klimatické opatrenie: Operácia chov a udržanie ohrozených druhov zvierat v zmysle § 16 a § 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v zn. n. p.

Žiadatelia môžu zároveň požiadať podľa § 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z. v zn. n. p. o rozšírenie pôvodných záväzkov z roku 2015 a 2016 s termínom ukončenia v roku 2019 resp. 2020.
v termíne od 2. mája 2017 do 15. mája 2017.
Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne (t. j. od 16. mája 2017 do 9. júna 2017), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania.
Žiadosti predložené v súlade s vyššie uvedenými predpismi budú posudzované podľa podmienok v platných nariadeniach vlády Slovenskej republiky.
PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2016 niektorú z vyššie uvedených žiadostí, formuláre IL, ktoré si môžu vyzdvihnúť na príslušnom regionálnom pracovisku PPA.
Pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 2016 žiadosť na operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat, sú na základe údajov z CEHZ predtlačené formuláre „Zoznam hovädzieho dobytka“, „Zoznam oviec a kôz“ a „Zoznam koní“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti a sú žiadateľom k dispozícii na príslušnom RP PPA.
PPA upozorňuje žiadateľov, že pri vypĺňaní jednotlivých žiadostí a príloh sú povinní postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre žiadateľa o priame podpory na rok 2017, ktorá je zverejnená na našom webovom sídle www.apa.sk.
zdroj: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-predkladani-ziadosti-o-priame-podpory-na-zvierata-na-rok-2017/8195