Na rekonštrukciu a obnovu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je v aktuálnej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 130 miliónov €. Žiadosti je možné podávať priebežne.

O možnosti využiť európske prostriedky aj na obnovu rozvodov centrálneho zásobovania teplom Slovenská inovačná a energetická agentúra informuje od schválenia Operačného programu Kvalita životného prostredia v roku 2014. Výzva zameraná na rozvoj účinnejších systémov centrálneho zásobovania teplom prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla bola zaradená do harmonogramu už v roku 2015 a následne aj v roku 2016.

Príprava trvala viac ako rok aj preto, že sa podpora sa týka regulovaného odvetvia, pre ktoré sa v tom období menila príslušná legislatíva. Dôležitý bol aj časový rámec nevyhnutný pri schvaľovaní pravidiel poskytovania štátnej pomoci. Schéma štátnej pomoci bola zverejnená v decembri 2016.

Výzvu na predkladanie žiadostí o príspevky zverejnila Slovenská inovačná a energetická agentúra 3. marca 2017. Výzva je otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Prvé je stanovené koncom marca, ďalšie v apríli a neskôr budú projekty hodnotené v dvojmesačných intervaloch. Termíny prvých hodnotiacich kôl krátko po vyhlásení výzvy boli stanovené hlavne preto, aby záujemcovia o podporu mohli projekty realizovať ešte tento rok mimo vykurovacej sezóny, kedy je možné rozvody rekonštruovať.

Na jeden projekt a jeden podnik je možné získať príspevok maximálne 6 miliónov €. Miera podpory je v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci najviac 85 % z celkových oprávnených nákladov. „Miera podpory je zaujímavá, ale podmienky získania pomoci sú náročné. Preto nepredpokladáme, že sa prostriedky v najbližších mesiacoch vyčerpajú,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Oprávnené sú investičné projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v rámci existujúcich systémov CZT, ktoré spĺňajú definíciu energeticky účinného systému CZT, alebo po realizácii projektov túto definíciu energeticky účinného systému CZT budú spĺňať. Účinný systém centralizovaného zásobovania teplom alebo chladom využíva aspoň 50 % energie z obnoviteľných zdrojov, 50 % odpadového tepla, 75 % tepla z kombinovanej výroby alebo 50 % kombinácie energie a tepla z týchto zdrojov. Zároveň musí byť vopred energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

Momentálne SIEA organizuje semináre pre záujemcov o pomoc, na ktorých detailne vysvetľuje podmienky výzvy. Prvý sa uskutočnil tento týždeň v Košiciach, druhý sa koná v piatok v Bratislave a ďalší o týždeň v Banskej Bystrici. „Na seminároch zároveň zbierame otázky z praxe, ktoré zaujímajú žiadateľov. Keďže je to nová skúsenosť s podporou v tejto oblasti, môže sa stať, že sa objavia situácie, kvôli ktorým bude nutné spresniť niektoré detaily výzvy,“ zdôraznil S. Jurikovič.