Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2016. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2016 požiadať o dotáciu od 15. januára 2016 do 28. februára 2016. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2016, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2016.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2016 je 180 000 €.

Informácia bola zverejnená na stránke:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661