Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 55 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj.

Oprávnení žiadatelia

Žiadosť o dotáciu môžu podať verejné vysoké školy. Jedna vysoká škola môže podať len jednu žiadosť. Vysoké školy môžu podať aj spoločnú žiadosť (podanie spoločnej a individuálnej žiadosti sa vylučuje).

Termín na predloženie žiadosti

Žiadosť spolu s projektom je potrebné podať do 30. júna 2015. Žiadosť sa generuje prostredníctvom portálu vysokých škôl. Rovnako formulár na vytvorenie projektu sa vypĺňa a podáva na portáli vysokých škôl. Elektronický formulár bude prístupný na vypĺňanie najneskôr od 31. mája 2015.

Alokovaná suma

Na výzvu je alokovaná suma 1 300 000 eur, z toho 700 tis eur vo forme kapitálových výdavkov.

Podporované témy rozvojových projektov

Cieľom výzvy je podpora vysokých škôl pri napĺňaní ich dlhodobých zámerov. V rámci výberu projektov budú preferované projekty, ktoré:
o Debarierizujú akademické prostredie (osobitne v Bratislave)
o Zvyšujú efektívnosť fungovania inštitúcie (napr. elektronizácia procesov)
o Zlepšujú uplatniteľnosť absolventov na trhu práce
o Majú širší záber (zabezpečujú rozvoj viacerých inštitúcií, celej inštitúcie, nie len jej časti)

Všeobecné podmienky
Ministerstvo si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu na základe tejto výzvy ani jednému zo žiadateľov.
Ministerstvo môže podmieniť poskytnutie dotácie znížením rozpočtu projektu, alebo zvýšením financovania z iných zdrojov vysokej školy. Jednotlivé žiadosti o projekt sú hodnotené najmenej dvomi hodnotiteľmi.
Po uplynutí termínu na podanie projektu nie je možné vykonávať opravy v projektoch. Formálne nedostatky v projektoch budú negatívne zohľadnené pri hodnotení projektov. V prípade potreby si ministerstvo k projektom vybraným na financovanie vyžiada objasnenie projektu, ak to je potrebné na uzatvorenie zmluvy (napr. nejasnosti v rozpočte projektu, nekonkrétne ciele a pod.), prípadne konkrétne podmienky čerpania dotácie upraví v zmluve.
Súčasťou rozpočtu projektu je pätnásť percent z rozpočtu projektu na priame bežné výdavky určených na pokrytie nepriamych nákladov projektu a nepodlieha zúčtovaniu. V rozpočte projektu sa tak nerozpočtujú napr. náklady súvisiace s prevádzkou priestorov vysokej školy, náklady súvisiace s vedením účtovníctva, a pod.
V rámci tejto výzvy, nie je možné dotáciu rozpočtovanú na priame výdavky použiť na výdavky v rámci nasledujúcich kategórií, položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie: 632 – energie, voda a komunikácie, 634 – dopravné, 635 – rutinná a štandardná údržba, 636 – nájomné za nájom, 637 – služby (okrem podpoložiek 637 001 – školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia, 637 002 – konkurzy a súťaže, 637 003 – propagácia, reklama a inzercia, 637004 – všeobecné služby, 637 005 – špeciálne služby, 637 007 – cestovné náhrady, 637 011 – štúdie, expertízy, posudky), 640 – bežné transfery (okrem podpoložky 642036 – na štipendiá), 650 – splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom.
Dotáciu na kapitálové výdavky je možné použiť výhradne na nasledujúce kategórie, položky a podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie:
711 003 – nákup pozemkov a nehmotných aktív – softvéru
711 004 – nákup pozemkov a nehmotných aktív – licencií
713 – nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
717 002 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – rekonštrukcia a modernizácia
717 003 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
718 – rekonštrukcia a modernizácia.

Dotáciu na rozvoj je možné použiť na úhradu nákladov, ktoré vzniknú od 1. júla 2015 do 31. decembra 2016. Vyúčtovanie projektu a záverečnú správu je potrebné doručiť do 31. januára 2017. Predĺženie realizácie projektu nebude možné. Záverečná správa a vyúčtovanie projektu sa podáva prostredníctvom portálu vysokých škôl.
Minimálna výška poskytnutej dotácie je 300 tis. eur.
Minimálna výška financovania projektu z iných zdrojov ako dotácia na projekt je 10 % celkového rozpočtu projektu. Použitie dotácie je účelovo viazané na aktivity uvedené v projekte. Úhrada nákladov na iné aktivity nesúvisiace s projektom nie je možná. Súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie budú aj merateľné ukazovatele a hodnoty, ktoré je potrebné dosiahnuť do skončenia projektu, ako aj postup krátenia dotácie, ak daná hodnota nebude preukázateľne dosiahnutá. Pri stanovení ukazovateľa sa bude vychádzať z merateľných ukazovateľov a cieľových hodnôt uvedených v projekte a z odporúčaní hodnotiteľov.

Indikatívny časový harmonogram

01. jún 2015 – sprístupnenie elektronického formuláru
30. jún 2015 – termín na podanie žiadosti o dotáciu na rozvoj
Júl – august 2015 – formálna kontrola, hodnotenie projektov, výber projektov určených na financovanie

Kritériá hodnotenia

0 – 20
Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy – hodnotí sa ako súvisia aktivity projektu k napĺňaniu dlhodobého zámeru vysokej školy, či má vysoká škola prijatý nadväzujúci akčný plán alebo iný strategický dokument na napĺňanie zámerov dlhodobého zámeru vrátane vyjadrenia cieľov prostredníctvom merateľných ukazovateľov a či sú tieto súčasťou merateľných ukazovateľov zahrnutých do projektu.

0 – 20
Konzistentnosť projektu – posudzuje sa komplexnosť navrhovaných aktivít a cieľov, ktoré chce vysoká škola dosiahnuť realizáciou projektu, ako do seba jednotlivé aktivity zapadajú a aká je ich nadväznosť a vzájomná súvislosť, teda že nejde o zmes rôznych aktivít, ale o aktivity, ktoré majú synergický efekt alebo postupnú následnosť za účelom dosiahnutia cieľa. V prípade spoločných projektov viacerých vysokých škôl sa zohľadňuje aj úloha jednotlivých vysokých škôl v aktivitách projektu, teda že nejde o samostatné aktivity viacerých vysokých škôl, ale je využívaná synergia spolupráce partnerov. Zohľadňuje sa aj uskutočniteľnosť projektu vo vymedzenom termíne.

0 – 20
Rozpočet projektu – hodnotí sa, v akej miere rozpočet projektu odzrkadľuje plánované aktivity, či požadovaná dotácia je rozumne a zrozumiteľne vysvetlená, opodstatnenosť priamych výdavkov s ohľadom na aktuálny a konečný stav, rovnako aj schopnosť preukázania vynaloženia priamych výdavkov mimo dotácie na projekt za účelom realizácie projektu, dodržanie limitov rozpočtu (spoluúčasť, oprávnené výdavky).

0 – 10
Riadenie projektu – hodnotí sa, či sú do realizácie projektu zapojení všetci kľúčoví aktéri v rámci vysokej školy, prípadne aj externí partneri, pozícia zodpovedného riešiteľa, v prípade spoločného projektu viacerých vysokých škôl, spôsob riešenia medzi inštitucionálnych otázok a pravidlá prijímania rozhodnutí, identifikácia rizík dosiahnutia cieľov a spôsob ich minimalizácie, pripravenosť vysokej školy na realizáciu projektu (existencia projektovej dokumentácie, ak je potrebná, akčných plánov a pod.)

0 – 30
Hodnota projektu – hodnotí sa pridaná hodnota projektu, to je, či zmena, ktorá je cieľom projektu s ohľadom na požadovanú výšku dotácie je relevantná. Posudzuje sa aj reálnosť dosiahnutia cieľov vyjadrených merateľnými ukazovateľmi, konkrétnosť merateľných ukazovateľov a ich jasné vymedzenie a overiteľnosť, ako aj schopnosť vysokej školy zabezpečiť zmenu do skončenia projektu.

Zohľadnenie priorít

0 – 5
Miera spolufinancovania – žiadosti podľa poradia určeného mierou spolufinancovania získajú od 5 (najvyššia miera spolufinancovania) po 0 bodov – 10 % miera spolufinancovania.

0 – 10
Spoločný projekt viacerých vysokých škôl
0 – ide o projekt 1 vysokej školy
2 – ide o projekt 2 vysokých škôl
4 – ide o projekt 3 vysokých škôl
6 – ide o projekt 4 vysokých škôl
8 – ide o projekt 5 vysokých škôl
10 – ide o projekt viac ako 5 vysokých škôl

0 – 5
Široké inštitucionálne pokrytie
5 – projekt sa týka všetkých súčastí vysokej školy, pričom vysoká škola má viac ako štyri fakulty
3 – projekt sa týka celej inštitúcie, pričom vysoká škola má menej ako päť fakúlt
0 – projekt sa týka špecifického pracoviska vysokej školy bez vplyvu na ostatné súčasti vysokej školy
Hodnotenie je indikatívne, hodnotitelia posudzujú projekty komplexne.

0 – 5
Debarierizácia akademického prostredia
5 – projekt rozpočtuje kapitálové výdavky na odstraňovanie fyzických bariér (primárne) na pracoviskách vysokej školy v Bratislave, pričom debarierizácia je nosnou témou projektu
4 – projekt rozpočtuje kapitálové výdavky na odstraňovanie bariér (primárne) na pracoviská vysokej školy v Bratislave, pričom debarierizácia je nosnou témou projektu
3 – projekt rozpočtuje kapitálové výdavky na odstraňovanie fyzických bariér, ale najmä na pracoviská mimo Bratislavy , pričom debarierizácia je nosnou témou projektu
2 – projekt rozpočtuje kapitálové výdavky na odstraňovanie bariér, ale najmä na pracoviská mimo Bratislavy , pričom debarierizácia je nosnou témou projektu
1 – kapitálové výdavky sú rozpočtované na debarierizáciu, ale táto je okrajovou témou projektu
0 – projekt nerozpočtuje kapitálové výdavky na debarierizáciu akademického prostredia
Hodnotenie je indikatívne, hodnotitelia posudzujú projekty komplexne.

0 – 5
Zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
5 – projekt systematicky a komplexne zlepšuje uplatniteľnosť absolventov vysokej školy na trhu práce, osobitne bakalárskych programov (nejde o jednorazové aktivity), ide o nosnú tému projektu
4 – projekt systematicky a komplexne zlepšuje uplatniteľnosť absolventov vysokej školy na trhu práce (nejde o jednorazové aktivity)
3 – projekt zlepšuje uplatniteľnosť absolventov vysokej školy na trhu práce, ale nie je predpoklad udržateľnosti aktivít po skončení projektu alebo projekt nepredpokladá spoluprácu so zamestnávateľmi
2 – projekt systematicky a komplexne zlepšuje uplatniteľnosť absolventov vysokej školy na trhu práce (nejde o jednorazové aktivity), ale nejde o nosnú tému projektu
1 – projekt čiastočne zlepší uplatniteľnosť absolventov na trhu práce
0 – projekt sa nezaoberá zlepšením uplatniteľnosti absolventov vysokej školy na trhu práce
Hodnotenie je indikatívne, hodnotitelia posudzujú projekty komplexne.

0 – 5
Zvyšovanie efektívnosti fungovania inštitúcie
5 – nosnou témou projektu je elektronizácia a automatizácia činností v rámci vysokej školy, pričom úspory sú jasne identifikované; projekt rieši problematiku komplexne, to je plánované riešenia sa týkajú nosných činností inštitúcie, aktivity zahŕňajú komplex aktivít od vytvorenia riešenia po jeho implementáciu, pričom časový harmonogram je reálny a uskutočniteľný
4 – nosnou témou projektu je zvýšenie efektívnosti inštitúcie v jednej konkrétnej oblasti, a po úspešnej implementácií je možné očakávať relevantnú úsporu s ohľadom na náklady projektu
3 – projekt sa okrajovo zaoberá zvyšovaním efektívnosti inštitúcie, pričom pomer medzi úsporami a nákladmi je relevantný.
2 – projekt má ako nosnú tému zvyšovanie efektívnosti, ale skutočný vplyv implementácie je otázny
1 – projekt sa okrajovo zaoberá zvyšovaním efektívnosti inštitúcie, alebo pomer medzi nákladmi a prínosmi je veľmi nízky
0 – cieľom projektu nie je znižovanie nákladov na chod inštitúcie
Hodnotenie je indikatívne, hodnotitelia posudzujú projekty komplexne.
Počet bodov získaných za priority sa pripočítava k počtu bodov za hodnotenie a ich súčet je celkovým hodnotením projektu použitého pri zoradení projektov.

Záverečné ustanovenia

V prípade otázok k výzve kontaktujte odbor vysokoškolského vzdelávania: Ministerstvo zverejní jednotlivé žiadosti, ich hodnotenie a zoznam poskytnutých dotácií.Zverejnený časový harmonogram je indikatívny. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Ministerstvo si vyhradzuje právo nepodporiť ani jeden z podaných projektov ako aj poskytnúť dotácie na projekty v celkovo nižšej ako alokovanej sume. Projekty, ktoré nesplnia základné podmienky (napr. nepodanie projektu v určenej lehote a učeným spôsobom, nedodržanie limitov pre rozpočet a spolufinancovanie,) budú zamietnuté bez hodnotenia. V prípade, že vysoká škola podá, či už individuálne alebo spoločne s ďalšími vysokými školami viac ako jednu žiadosť, žiadosti v ktorých je uvedená predmetná vysoká škola budú zamietnuté.

Štruktúra formuláru s informáciami o projekte