Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 30. 04. 2015 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe tejto výzvy môže byť obec alebo územný celok. Oprávnené účely dotácie sú ustanovené § 2 písm. e) zákona č. 71/2013 Z. z.

Pre výzvu na predloženie projektov na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb je v roku 2015 k dispozícii 6 000 000 EUR. V rámci tejto sumy je najnižšia možná výška dotácie 2 000 000 EUR a najvyššia výška dotácie 15 % z celkovej hodnoty investície investora.

Žiadosti možno predkladať Ministerstvu hospodárstva SR do 30. mája 2015.

Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb sú dostupné na:

http://www.mhsr.sk/11487-menu/145313s