Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v y h l a s u j e výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. V roku 2015 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyčlenil zdroje vo výške 640 tisíc eur, z ktorých plánuje podporiť vznik a činnosť komunitných centier, stredné školy, technickú vybavenosť a celoplošnú deratizáciu v rómskych komunitách.

„V tomto roku chce Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podporiť viaceré nové aktivity, ktoré v rómskych osadách chýbajú. Dlhodobo je problémom pitná voda, preto podporujeme prístup k pitnej a úžitkovej vode a takisto dobudovanie a rekonštrukciu miestnych komunikácií k rómskym osídleniam. V lokalitách, kde je nedostatočná základná infraštruktúra, chceme podporiť aj vybudovanie verejnej kanalizácie a kanalizačných prípojok. Podmienkou na získanie finančných prostriedkov na základnú infraštruktúru je, aby obec mala pozemky, kde sa bude táto aktivita realizovať vo svojom vlastníctve alebo v dlhodobom prenájme,“ uviedol Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

Tohtoročná finančná podpora sa bude sústrediť aj na stredné školy. „Stredné školy neboli doposiaľ podporované. Často sa stáva, že nádejný rómsky študent neukončí svoje stredoškolské vzdelávanie, pretože jeho rodina nemá peniaze na jeho štúdium. Podporované budú najmä projekty zamerané na rekonštrukciu, materiálne vybavenie stredných škôl a na podporu zabezpečenia pravidelnej dochádzky žiakov stredných škôl. Školy si môžu takto zakúpiť napríklad autobus, ktorý bude deti zvážať na vyučovanie,“ dodal Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

O dotáciu v rámci Výzvy na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity sa môžu uchádzať občianske združenia, nadácie, obce, vyššie územné celky a ďalší oprávnení žiadatelia do 12. mája 2015.

Viac informácii o dotačnej schéme na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity nájdete na internetovej stránke www.minv.sk v časti splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity – Dotačná schéma.