Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „úrad“), ako koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“) pre programové obdobie, usporiadal dňa 10. decembra 2014 v priestoroch hotela Bôrik, výročnú konferenciu HP MRK. Konferencia bola zameraná na vyhodnotenie využívania fondov Európske únie v oblasti inklúzie rómskych komunít, predovšetkým realizácii komplexného prístupu v programovom období 2007 – 2013. Účastníkmi konferencie boli predovšetkým zástupcovia samospráv, rómskych mimovládnych organizácií a rezortov realizujúcich komplexný prístup. Pozvánku prijali aj zástupcovia Európskej komisie – Jana Kolaříková z generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku a Martin Orth z generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu.

Konferenciu otvoril svojim príhovorom splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák, ktorý privítal účastníkov a informoval o aktivitách úradu zameraných na zlepšenie situácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Jana Kolaříková priblížila prítomným činnosť jednotlivých orgánov EK, ktoré sa venujú aj problematike rómskej inklúzie. Uviedla, že EK bude podporovať tieto ciele aj v programovom období 2014 – 2020, predovšetkým prostredníctvom operačného programu Ľudské zdroje.

Ťažiskom prvej polovice programu bolo hodnotenie reálneho stavu implementácie projektov, ktoré boli realizované prostredníctvom komplexného prístupu. V tejto časti dostali priestor aj zástupcovia samospráv, ktorí sa podelili o svoje úspechy,  ale aj úskalia s ktorými sa počas realizácie projektov stretávali. Svoje poznatky prezentovalo mesto Fiľakovo, ako aj obce Ďurkov, Tekovské Lužany a Prenčov. V druhej polovici programu dostala priestor aj Eva Demeová, zástupkyňa občianskeho združenia CESPOM Lučenec, ktoré sa venuje zlepšeniu sociálneho postavenia rómskej komunity. Zástupca mesta Stará Ľubovňa Ján Pivovarník informoval o priebehu realizácie projektu zameraného na rómske občianske hliadky.

Zaujímavý bol aj príspevok zameraný na výsledky externých hodnotení, ktoré realizovala spoločnosť Consulting Associates. Výsledky hodnotení by mali v prvom rade poslúžiť na poučenie sa pre budúce programové obdobie.