Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 12. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31DM-1401 v rámci Prioritnej osi 3 – Cestovný ruch, Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 11. decembra 2014.

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-31DM-1401

Bližšie informácie nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-31dm-1401/143734s