Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že správa o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020″ sú v plnom znení prístupné na stránkach www.land.gov.sk; www.ropka.sk; www.opbk.skwww.enviroportal.sk.

Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutoční dňa 03. 04. 2014 o 13.00 h na Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, 827 13 Bratislava.

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu je možné predkladať do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia, t.j. do 13.04.2014 na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, odbor prierezových činností a financovania projektov, Prievozská 2/B, 828 25  Bratislava 26.

IROP_SK_verzia_5_24032014_SEA_final.docx

sprava_hodnotenie_marec_2014.docx

Priloha_1.doc

Priloha_2.docx

Doplnenie textu horeuvedeného oznamu:

Dole zverejnený dokument „Sprava hodnotenie marec doplnena25032014.docx“ nahrádza zverejnený dokument vyššie „sprava hodnotenie marec 2014.docx.“

sprava_hodnotenie_marec_2014_doplnena25032014.docx