Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 21.03.2014 na svojom webovom sídle: Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

Číslo výzvy: 2014/PRV/35

Výzva je prioritne zameraná na projekty v rastlinnej výrobe, pričom za takýto projekt sa považuje ten, ktorého výdavky v oblasti sektorov: ovocia a zeleniny, vinohradníctva, liečivých rastlín, konzumných zemiakov a ostatnej rastlinnej výroby predstavujú minimálne 60 % oprávnených výdavkov projektu.

Všetky relevantné dokumenty a znenie samotnej výzvy nájdete na : http://www.apa.sk/index.php?navID=466