V nadväznosti na prípravu programu medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020 prebiehajú aj v rámci Slovenskej republiky od 10. januára 2014 do 21. marca 2014 verejné konzultácie k návrhu programu.

Všetky organizácie a zainteresované strany majú možnosť zapojiť sa do tohto procesu prostredníctvom vyplnenia on-line dotazníka, ktorý poskytuje možnosť vyjadriť stanovisko k predloženému návrhu znenia programu spolupráce pre nové programové obdobie. Všetky relevantné dokumenty, ako aj dotazník môžete nájsť na webovej stránke programu: http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/public-consultation/ ako aj na webovej stránke MH SR: http://www.mhsr.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s.