FSR informuje prijímateľov o dôležitých termínoch v súvislosti s ukončením rozpočtového roku 2013:

1.   Žiadosť o platbu (ŽoP) – finančné prostriedky budú prijímateľovi uhradené/zúčtované v prípade, ak:

a.    FSR predloží zúčtovanie zálohovej platby, priebežnú platbu alebo záverečnú platbu na platobnú jednotku najneskôr 29.11.2013.
Lehota na spracovania žiadosti o platbu zo strany FSR je v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 do 40 kalendárnych dní od zaregistrovania ŽoP, pričom zaregistrovať ŽoP je FSR povinný do 5 dní od jej prijatia. FSR je v zmysle týchto stanovených termínov povinný predložiť ŽoP (v prípade, ak je kompletná a správna) na platobnú jednotku do 29.11.2013 v prípade, ak ju prijímateľ doručil v písomnej verzii najneskôr 15.10.2013

b.    FSR predloží žiadosť o zálohovú platbu na platobnú jednotku najneskôr 6.12.2013.
Lehota na spracovania žiadosti o platbu zo strany FSR je do 14 kalendárnych dní od zaregistrovania ŽoP, pričom zaregistrovať ŽoP je FSR povinný do 5 dní od jej prijatia. FSR je v zmysle týchto stanovených termínov povinný predložiť ŽoP (v prípade, ak je kompletná, správna a prijímateľ má nárok na poskytnutie zálohovej platby) na Platobnú jednotku do 6.12.2013 v prípade, ak ju prijímateľ doručil v písomnej verzii najneskôr 15.11.2013 (vzhľadom na skutočnosť, že 15.11.2013 je piatok).

2.   Vysporiadanie finančných vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov

Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky na účty platobnej jednotky v prípade, ak nastal termín splatnosti (nezrovnalosti, vratky, nezúčtované zálohové platby a pod.) a predložiť na FSR úplné Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov najneskôr do 29.11.2013, aby FSR mohol tieto dokumenty predložiť na platobnú jednotku do 2.12.2013. Možnú úhradu finančných prostriedkov po tomto termíne žiadame prijímateľov najskôr odkonzultovať s príslušným projektovým manažérom a následne je prijímateľ povinný postupovať v súlade s usmernením projektového manažéra.