Dovoľujeme si Vás informovať, že bližšie informácie k Výzvam na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO poskytujú manažéri administrácie Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, operačný program Vzdelávanie, na nasledovných telefónnych číslach: 02/69 299 378, 02/69 299 379 a 02/69 299 382.