Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo dňa 26. augusta 2013 Aktualizáciu Všeobecných zmluvných podmienok – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

VZP – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (ASFEU)

VZP – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Riadiaci orgán – národné projekty)

VZP – príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Ministerstvo zdravotníctva SR, opatrenie 2.2 OPV)