V nadväznosti na zmeny v riadiacej dokumentácii, FSR vydal Dodatok č. 1 Príručky pre prijímateľa NFP, s účinnosťou od 1. 9. 2013. Tento dodatok aktualizuje znenie Príručky pre prijímateľa NFP účinnej k 1. 6. 2013.