Dňa 30. apríla 2013 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zorganizovala na pôde Ministerstva hospodárstva SR seminár „Podpora investícií a zamestnanosti v regiónoch“. Seminár bol určený zástupcom miest a obcí ako aj podnikateľským subjektom pôsobiacim na Slovensku.

Seminár otvoril Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský, ktorý v príhovore podčiarkol snahu MH SR vytvárať priaznivé právne a podnikateľské prostredie pre investorov najmä nastavovaním transparentných pravidiel.

„Zámerom je vytvoriť predpoklady na poskytnutie investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov, a tým motivovať podnikateľské subjekty, aby sa aktívne zapájali do riešenia lokálnej zamestnanosti.“povedal Malatinský.

Seminára sa zúčastnilo takmer 100 podnikateľov a zástupcov miest a obcí, ktorých okrem ministra hospodárstva a výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Milana Mušku privítal výkonný riaditeľ SARIO Marián Moravčík.

Diskutujúci sa venovali aktuálnym témam: poskytovaniu investičnej pomoci, dotáciám v pôsobnosti MH SR, novým programovým obdobiam pre štrukturálne fondy 2014-2020, zmenám v aktívnych opatreniach trhu práce a odznel aj príklad úspešnej spolupráce samosprávy s investormi.

Agentúra SARIO v snahe o zvyšovanie prílevu a rozvoj investícií na Slovensku a podporu exportu slovenských firiem, vytvára vhodnú platformu na nadviazanie priameho kontaktu medzi zástupcami regiónov, miest a obcí, potenciálnymi investormi a expertným tímom SARIO.

Prezentácie z podujatia si môžete stiahnuť z tohto linku