Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-13-2 a OPŽP-PO3-13-3 pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy v súčasnosti pripravuje usmernenia, ktoré budú zverejnené v termíne do 27.05.2013, t.j. ešte pred dátumom uzavretia predmetných výziev.

Cieľom usmernení k uvedeným výzvam bude, okrem iného, najmä nahradiť vybrané prílohy žiadosti o NFP, ktoré boli predkladané vo forme čestného vyhlásenia dokumentmi preukazujúcimi splnenie podmienok poskytnutia pomoci už pri predkladaní  žiadosti o NFP z dôvodu zabezpečenia efektívneho výkonu konania o žiadosti o NFP.

V súlade s navrhovanou úpravou budú žiadatelia povinní v rámci samostatnej prílohy ku dňu predloženia žiadosti o NFP, najneskôr však ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP, predložiť originály alebo úradne osvedčené kópie nasledovných potvrdení:

  • potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;
  • potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nemá nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;
  • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP;
  • potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy);
  • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu  za obdobie od jeho účinnosti (1. apríl 2005) a v prípade porušenia nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za obdobie piatich rokov od porušenia tohto zákazu, potvrdenie preukazujúce vyššie uvedené podmienky nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.

V tejto súvislosti odporúča Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie všetkým potenciálnym žiadateľom začať s prípravou a zabezpečením vyššie uvedených potvrdení ešte pred vydaním plánovaných usmernení.