Cieľom Višegrádskeho fondu je poskytnúť podporu rozvoja bližšej spolupráce medzi krajinami Višegrádskej skupiny (V4), a to Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Fond poskytuje podporu pre spoločné kultúrne, vedecké, výskumné a vzdelávacie projekty, výmenu mladých, podporu turizmu a cezhraničnú spoluprácu. Väčšina prijímateľov sú neziskové organizácie, verejná správa, univerzity, školy a ďalšie verejné inštitúcie a tiež individuálni prijímatelia. Fond tiež oceňuje individuálne štipendiá a mobility umelcov. Do konca roka 2011 bolo vo fonde podporených viac ako 3500 grantových projektov a udelených viac ako 1500 štipendií a podpôr pre mobility umelcov.

V rámci fondu je možné získať prostriedky v rámci grantových programov (malé granty, štandardné granty a strategické granty). Tiež je možné získať štipendijné granty a granty na mobility umelcov.

Višegrádsky fond bol založený v roku 2000. Rozpočet fondu pozostáva z rovnakých podielov z vlád krajín V4.

K 1. júnu 2012 bola v rámci malých grantov podporená široká škála projektov, cez cezhraničnú spoluprácu, environmentálnu výchovu, podporu remesiel, rómsku inklúziu, divadelné festivaly, značky kvality. Celkovo boli podporené projekty vo výške 185 022 eur.

V rámci stredných grantov boli podporené kultúrne festivaly, konferencia spoločných environmentálnych problémov, filmové fórum, medzinárodný folklórny festival, projekty na tému energia, rozvoj európskych štúdií, divadelné predstavenia a festivaly, vedecký festival, umelecké projekty a mnohé iné projekty. Celkovo boli podporené projekty vo výške 1,118,000 eur.

V rámci strategických grantov boli podporené napríklad projekty trvalej udržateľnosti, posilnenie konkurencieschopnosti, spolupráce krajín V4, atď. Celkovo boli podporené projekty vo výške 383,000 eur.

Každá grantová schéma má svoje dátumy uzávierky. Tie je možné nájsť na www stránke programu. http://visegradfund.org/