Program Európa pre občanov podporuje celý rad aktivít na báze „aktívneho európskeho občianstva“, a tým zabezpečuje zapojenie občanov a organizácií do procesu európskej integrácie. Program ponúka široké možnosti, jeho cieľom je nadväzovanie partnerstiev medzi európskymi krajinami, vzájomné spoznávanie ľudí i rôznorodých kultúr.

Miestne a regionálne orgány a neziskové organizácie môžu získať podporu na diskusné  podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru. Do programu sa môže zapojiť široké množstvo žiadateľov, cez verejnú správu, univerzity či náboženské organizácie. V súčasnosti je v Slovenskej republike využívaný najmä verejnou správou. Obce v rámci celej Slovenskej republiky sú aktívne a často aj úspešné pri žiadaní finančných prostriedkov z fondu.

Program je v Slovenskej republike podporovaný aj Európskym kontaktným bodom kde je možné získať veľké množstvo informácií. O projektoch, žiadostiach a možnostiach získania finančných prostriedkov.

Uzávierka prijímania projektov sa koná niekoľkokrát ročne. Program pozostáva zo 4 akcií Akcia 1: Aktívni občania pre Európu, Akcia 2: Aktívna občianska spoločnosť v Európe, Akcia 3: Spoločne pre Európu, Akcia 4: Aktívna Európska pamiatka. Každá z týchto akcií má určené termíny uzávierky, väčšina viackrát ročne.

Program Európa pre občanov poskytuje dva druhy grantov:

A. Projektové granty: Financie sú určené na presne vymedzené aktivity s obmedzenou lehotou trvania. Plán činnosti stanovený v žiadosti je po jej schválení záväzný.

B. Prevádzkové granty: Finančná podpora je určená na náklady potrebné na riadne vykonávanie bežných činností organizácie. (Predovšetkým administratívne a cestovné náklady vznikajúce pri realizácii pracovného programu, náklady na zamestnancov, vydávanie publikácií a ďalšie náklady priamo súvisiace s pracovným programom organizácie).

Regionálna rozvojová agentúra má skúsenosti s vypracovaním žiadosti v rámci programu. Zapojili sme sa do septembrovej výzvy so žiadosťou o dotáciu pre obec Žirany v rámci opatrenia 1.1