Od roku 2008 podporil EkoFond prostredníctvom piatich grantových programov spolu 186 verejnoprospešných subjektov a fyzických osôb – nepodnikateľov celkovou sumou 5 682 075 €. Vzhľadom na veľký záujem zo strany žiadateľov a snahu EkoFondu dlhodobo podporovať zlepšovanie energetickej efektívnosti na Slovensku, vyhlasuje EkoFond aj tento rok tri nové grantové výzvy.  Mestá, obce a verejnoprospešné organizácie budú tak mať opäť možnosť získať až 1 600 000 € na realizáciu projektov súvisiacich s úsporami energie.

V grantovom programe „01/2012 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu“ podporí EkoFond aj naďalej implementáciu progresívnych technológií kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu na báze zemného plynu s výkonom max. do 1 MWe. Verejnoprospešné právnické subjekty a fyzické osoby- nepodnikatelia môžu od EkoFondu získať príspevok až do výšky 50% z nákladov potrebných na nákup a inštaláciu týchto energeticky vysoko účinných technológií. Najbližší termín uzávierky v tomto programe je 9. január 2013. Na podporu kogenerácie vyčlenil EkoFond 500.000 €.

Grantový program „02/2012 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov“ plynule nadväzuje na doteraz poskytovanú podporu školám, školským zariadeniam a verejnoprospešným subjektom. Hlavným cieľom novej grantovej výzvy preto naďalej zostáva zlepšovanie tepelno-technických vlastností budov, ktoré je základným predpokladom ich energeticky efektívnej a bezpečnej prevádzky. Vzhľadom na existujúcu potrebu obnovy školských a verejnoprospešných budov bude EkoFond pokračovať v podpore týchto subjektov a poskytovať finančnú podporu na realizáciu zateplenia a výmeny okien. Najbližší termín uzávierky v tomto programe je 1. február 2013. Na podporu zlepšovania energetickej hospodárnosti budov vyčlenil EkoFond 900.000 €.

Tretím otvoreným grantovým programom je program „04/2012 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu“ určený mladým vedeckým pracovníkom a vedeckým inštitúciám, ktorí v spolupráci s inými nepodnikateľskými subjektmi pripravia inovatívne projekty v oblasti rozvoja aplikovaného výskumu a vývoja inovatívnych technológií na báze zemného plynu; rozvoja metód a procesov súvisiacich s efektívnym využívaním zemného plynu; vývoja technológií príp. prototypov, ktoré prispejú k zvýšeniu bezpečnosti odberných plynových zariadení a samotných odberných miest. Podmienkou je, aby mohli nepodnikateľské subjekty zapojené do projektu, priamo benefitovať z výsledkov výskumu a aby tieto výsledky mohli byť priamo využité  v praxi v podmienkach Slovenskej republiky. Najbližší termín uzávierky v tomto programe je 1. marec 2013. Na podporu inovatívnych výskumných projektov vyčlenil EkoFond 200.000 €.

Detailné podmienky podpory k novým výzvam sú zverejnené pri každom grantovom programe. Prihlasovacie formuláre bude pre žiadateľov k dispozícii v najbližších týždňoch. Žiadatelia musia pred termínom uzávierky absolvovať povinnú konzultáciu so zástupcami fondu. O termínoch konania konzultácií a spôsobe prihlasovania sa na ne, Vás budeme čoskoro informovať na tejto webovej stránke.

Ďalšie aktuálne prebiehajúce grantové programy EkoFondu

Grantový program „03/2011 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel“ podporuje inštaláciu plynových tepelných čerpadiel (PTČ) v budovách, v ktorých budú tieto zariadenia využívané ako hlavný zdroj na vykurovanie.   Hlavným cieľom programu je rozsiahlejšia implementácia tohto mimoriadne energeticky účinného systému, ktorý je ekologickejším riešením vykurovania a chladenia budov s nízkymi prevádzkovými nákladmi.  Prihlasovacie formuláre do tohto programu nájdete tu. Na podporu v tomto programe je ešte k dispozícii 380 800 €.

Grantový program „05/2011 Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave“ podporuje nákup vozidiel s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG). Verejnoprospešné právnické subjekty a fyzické osoby – nepodnikatelia môžu každý mesiac až do vyčerpania finančných prostriedkov získať príspevok od EkoFondu až do výšky 7000 €.  Prihlasovacie formuláre do tohto programu nájdete tu. Na podporu v tomto programe je ešte k dispozícii 122 459 €.