Dňa 19. 4. 2012 sa uskutočnil v Bratislave medzinárodný seminár „Príklady z praxe – Informovanosť a publicita„, organizovaný pre jednotlivých zástupcov Pracovnej skupiny pre publicitu na úrovni Centrálneho koordinačného orgánu pre Národný strategický referenčný rámec. Seminár organizoval Centrálny koordinačný orgán v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku v rámci spoločných úloh Joint Road Map 2012.

Cieľom seminára bola prezentácia slovenských pozitívnych príkladov z praxe vybraných projektov jednotlivých operačných programov, ako aj zahraničných partnerov a vytvorenie priestoru pre vzájomnú výmenu skúseností a nadviazanie dialógov. Jednotlivé prezentácie sa zameriavali na úspešné formy publicity a realizácie informovanosti k daným projektom, ako aj príklady všetkých PR aktivít samotných operačných programov na Slovensku.

Na seminári sa zúčastnili predstavitelia Európskej komisie – DG Regio a DG Employment – Christopher Todd, Raphaël Goulet, Matthieu Reeners, Miriam Toplanská, predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, partneri z Holandska, Maďarska i Rakúska, ako aj predstavitelia jednotlivých operačných programov na Slovensku.

Pripojený program seminára a prezentácie z  tohto podujatia.

Program zasadnutia

Prezentácie