Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svoje stránke aktualizovaný „Časový harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rok 2012 pre operačný program Vzdelávanie“ pre dopytovo orientované projekty (SORO – ASFEU).

Harmonogram môžete nájsť tu.