Dňa 25. apríla 2012 bolo vydané oznámenie o zmene vo formálnych náležitostiach výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom ,,Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a  mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií“, kód: OPIS-2012/2.1/06-DP.

Zmena formálnych náležitostí sa týka:

  • zmeny indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na výzvu
  • zmeny dátumu uzavretia výzvy.

Celé znenie oznámenia o zmene formálnych náležitostí je tu

Zdroj: www.opis.gov.sk