V súvislosti s aktualizáciou Príručky pre prijímateľa ako Externého pokynu č. 01/2011 prijatím Dodatku č. 3 s účinnosťou 20. marca 2012, si vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko dôležitých skutočností:

  • Aktualizácia Príručky pre Prijímateľa bola vykonaná na základe rozšírenia skupiny výdavkov, pri ktorých preukazovaní je možné využívať sumarizačné hárky pre výdavky s nízkou hodnotou.
  • Úpravu spôsobu predkladania sumarizačného hárku pre výdavky s nízkou hodnotou.
  • Doplnenie spôsobu predkladania následnej monitorovacej správy z pohľadu ukončenia projektu.
  • Doplnenie novej prílohy Usmernenie v rámci postupov k posudzovaniu a overovaniu novovytvorených pracovných miest u zamestnávateľa z dôvodu zadefinovania jednoznačných podmienok na naplnenie vytvoreného pracovného miesta, nakoľko sa často opakoval problém s výkladom novovytvoreného pracovného miesta.
  • Úpravu Zoznamu povinnej predkladanej podpornej dokumentácie.
  • Doplnenie Postupu pri realizácii výberového konania na obsadzovanie pracovných pozícií terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov.

Všetky zmeny v príručke pre prijímateľa oproti predchádzajúcej verzii sú v konsolidovanom znení príručky zvýraznené červeným písmom.

Zdroj: www.fsr.gov.sk