Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom aktualizáciu Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP na verziu 4.5 s platnosťou od 29. 6. 2011. Dokumenty sú k dispozícii na webovej stránke http://www.ropka.sk/dokumenty-na-stiahnutie/