Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre ROP vyzýva prijímateľov v rámci ROP na dôkladné plnenie povinností informovania a publicity v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu ROP.

Veľkú časť projektov z Regionálneho operačného programu predstavujú investičné aktivity stavebno-technického charakteru, kde je publicita zabezpečovaná prostredníctvom veľkoplošnej reklamnej tabule, informačnej tabule, resp. pamätnej dosky. Náležitostí a vzory týchto prvkov sú v Manuáli pre informovanie a publicitu ROP.  V prípade projektov v rámci opatrenia 3.2b ROP sa povinnosti informovania a publicity vzťahujú najmä na obstaranie dokumentov a propagačných predmetov, organizovanie informačných aktivít a konferencií, prípravu internetových stránok a pod.

Je tiež potrebné upozorniť, že povinnosti informovania a publicity sa zároveň vzťahujú na internetovú stránku prijímateľa, kde prijímateľ zriadi sekciu o podporenom projekte z ROP resp. informácie o projekte umiestni na úvodnú stránku.                        Plnenie povinností informovania a publicity prijímateľom je predmetom kontrol na mieste. Informovanosť širokej verejnosti a publicita vo vzťahu k úspešne realizovaným projektom je kľúčovým prvkom propagácie pridanej hodnoty investícií spolufinancovaných z fondov Európskej únie.

Manuál pre informovanie a publicitu ROP je vždy prílohou Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ropka.sk v časti dokumenty na stiahnutie.