Dňa 30. mája 2011 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu  OPZ 2011/2.1/02 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Výzva je zameraná na „Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach  skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia“ v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu.

Rezort zdravotníctva výzvu vyhlasuje v rámci prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám a opatrenia 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5.
Sú to o ochorenia obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy.

Komplexný projekt musí byť zároveň súčasťou schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP) k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity. Žiadateľ o NFP predkladá ako povinnú prílohu žiadosti o NFP aj potvrdenie Úradu vlády Slovenskej republiky o schválení LSKxP.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje  3 740 839,30 EUR. Minimálna výška NFP na jednu žiadosť je 100 000 EUR a maximálna výška je 2 000 000 EUR.

Výzva je časovo ohraničená. Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP je výzvou stanovený na 14. októbra 2011.

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať  v Banskej Bystrici, Košiciach.

Prvý seminár sa uskutoční v stredu 22. júna 2011 v zelenom salóniku hotela DIXON,  Švermova 32, Banská Bystrica od 11.00 do  13.00 hod.

Druhý seminár  bude vo štvrtok 23. júna 2011 v zasadačke hotela Yasmin,  Tyršovo  nábrežie 1, Košice od 10.00 do 12.30 hod

Záujemcovia o informačné semináre, prosím oznámte svoju účasť na danom seminári najneskôr do 20. júla 2011  na mailovú adresu ' + '') /*]]>*/.

Výzva OPZ 2011/ 2.1/ 02 lskxp 30. máj 2011

Prílohy k výzve OPZ 2011/2.1/02