Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo vydáva Usmernenie č. 9 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Pripojené dokumenty

Usmernenie RO č. 9 k zmluve NFP

Príloha č.1 Usmernenia RO č.9 Zmluva neprijaté zmeny

Príloha č.2 Usmernenia RO č. 9 Predmet podpory