Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie (OPV) zverejnilo 28. decembra 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) OPV 2010/2.2/02 s názvom „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve“.

Výzva je vyhlásená v rámci opatrenia 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve so zameraním na špecifické ciele 2.2.2 Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; 2.2.4 Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov a 2.2.5 Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve.

Viac informácií nájdete na www stránke:

http://opv.health-sf.sk/aktualne-vyzvy