Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Platnosť výzvy: od 31. 12. 2010 do 7. 3. 2011

Kód výzvy: OPV-2010/1.2/02-SORO

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok číslo OPV-2010/1.2/02-SORO.

Viac informácií nájdete na:

http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktuality/clanok/vyzva-opv-20101202-soro-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-s-nazv/