Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov. V programe podporíme rôzne aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií ako napr. voľnočasové kultúrne aktivity, pravidelné podujatia v obciach spojené so zvykmi, históriou, tradíciami, zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov v podobe publikácie, alebo iné kultúrne aktivity propagujúce tradičné miestne špecifiká atraktívnou (inovatívnou) formou.

Nadácia SPP prerozdelí v programe 70 000 €, maximálna výška podpory jedného projektu je 2 000 €.

O podporu sa môžu uchádzať:
Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
Kultúrne a umelecké zoskupenia ( s právnou subjektivitou): folklórne súbory, záujmové a umelecké spolky, ochotnícke divadlá a pod.
Obce a mestá – podmienkou je aktívna spolupráca s ďalším subjektom (kultúrnou inštitúciou, občianskym združením, spolkom, základnou umeleckou školou alebo školou) už pri predložení projektu.

Svoje nápady ako oživiť tradície vo Vašom regióne nám posielajte do 29.9.2010.

Viac informácií nájdete na:

http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=130&lang=sk#top

Formulár dedičstvo regiónov

Formulár dedičstvo regiónov pre obce