Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu č. 4/2010 vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ

o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja
na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja
na rok 2011

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácie na jednorazové podujatie, alebo projekt dlhodobého zamerania v oblasti kultúry a športu na rok 2011 prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne Úradu NSK.

Žiadosť v dvoch vyhotoveniach musí byť kompletná a napísaná na počítači.
Pri spracovaní žiadosti je potrebné postupovať v zmysle Metodického pokynu a zásad, ktoré je možné stiahnuť spolu s formulárom žiadosti z internetovej stránky Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja www.unsk.sk.
Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúrnych aktivít Úradu NSK, ktoré sídli v budove Divadla A. Bagara v Nitre (Svätoplukovo nám. 4), alebo na oddelení mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Štefánikova tr. 69, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na číslach: 037/7728234 (oblasť kultúry) a 037/6922973 (oblasť športu a telesnej kultúry).

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31.10.2010.

Metodický pokyn na vypracovanie žiadosti na dotáciu_kultúra_a_šport_2011

Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na kutlúru a šport_2011