PPA oznamuje žiadateľom, že  zverejnila odpovede na otázky v rámci rubrík

PRV 2007 – 2013MAS Leader, ktoré bude pravidelne dopĺňať:

20100319-odpovede-prv

20100318-odpovede-leader-mas

Nové formuláre monitorovacích správ projektov pre tieto opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 3.1 a 3.2A.

Konečný prijímateľ je povinný použiť aktualizovaný formulár  monitorovacích správ (ďalej len MS) pri podaní žiadosti o platbu (ďalej len ŽoP) od 1.4.2010, pričom je rozhodujúca  pečiatka podania na pošte alebo pri osobnom podaní dátum v podateľni PPA. Pripomíname, že MS za PRV 07-13 sú súčasťou záverečnej ŽoP pre všetky projektové opatrenia s výnimkou opatrenia č. 1.5, kde je konečný prijímateľ povinný predložiť MS súčasne s každou ŽoP.

1-1-monitorovacia-sprava-20100319

1-2-monitorovacia-sprava-20100319

1-4-monitorovacia-sprava-20100319

1-5-monitorovacia-sprava-20100319

1-7-monitorovacia-sprava-20100319

3-1-monitorovacia-sprava-20100319

3-2-a-monitorovacia-sprava-20100319

Žiadosť o platbu

PPA oznamuje konečným prijímateľom z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, aby predkladali prílohy k žiadosti o platbu podľa aktuálneho Zoznamu príloh k príslušnému opatreniu. K Žiadosť o platbu je potrebné prikladať Prílohu č.2 – Prehľad projektov financovaných z ES a národných zdrojov, ktorú je povinný predložiť konečný prijímateľ vyplnenú podľa pokynov uvedených v Prílohe č.2, kde uvedie všetky druhy podpory z verejných zdrojov, ktoré mu boli poskytnuté za posledných 10 rokov. Uvedeným sa preukazuje plnenie bodu č.7 v čestnom vyhlásení formuláru žiadosti o platbu. Konečný prijímateľ, ktorý už predložil Žiadosť o platbu bez tejto Prílohy č.2 odovzdá vyplnenú tabuľku počas kontroly na mieste a predloží k nahliadnutiu súvisiacu dokumentáciu podľa pokynov v Prílohe č. 2.

priloha-c-2-k-zop-20100316

ziadost-o-platbu-20100301 aktuálna verzia Žiadosti o platbu 1.3.2010