Výzva: Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácia zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok: OPZ 2010/2.1/01

Operačný program: Zdravotníctvo

Prioritná os: 2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám

Opatrenie: 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Platnosť výzvy: od 20. 1. 2010 do 20. 4. 2010

Kód výzvy: OPZ 2010/2.1/01

Správa prevzatá z: http://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy/vyzva-opz-20102101-pre-polikliniky-a-zdravotne-strediska