Dňa 11.1.2010 Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 po dohode s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Národným koordinátorom Programu vyhlasujú 2. kolo výzvy na predkladanie projektov s termínom uzávierky prijímania projektov dňa 31.3.2010 do 15:00.

Bližšie informácie nájdete na: http://sk.plsk.eu/news/?lang_id=4&id_news=392