Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 28.04.2017 bola zverejnená 22. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zo zdrojov tohto operačného programu.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 12 000 000 EUR z Kohézneho fondu.
Vyhlásená výzva je zameraná na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov starostlivosti.
Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (ŽoNFP). Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl (alebo aj „posudzovaných časových období“). Možnosť predkladania ŽoNFP nie je limitovaná termínom uzavretia konkrétneho hodnotiaceho kola, ale uzavretím výzvy, najmä z dôvodu vyčerpania alokácie určenej pre výzvu. Tým sa umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 – 2013 upozorňujeme žiadateľov, aby sa v záujme splnenia podmienok nevyhnutných pre získanie NFP v rámci predmetnej výzvy riadne oboznámili so stanovenými podmienkami poskytnutia príspevku a inštrukciami potrebnými pre vypracovanie a predloženie projektu. V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na skutočnosť, že ŽoNFP je potrebné vypracovať a predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Z tohto dôvodu odporúčame žiadateľom, aby si s dostatočným časovým predstihom zabezpečili prístup do verejnej časti ITMS2014+.
Viac informácií je možné získať v časti Výzvy/Aktuálne výzvy alebo v prípade potreby kontaktovať riadiaci orgán na e-mailovej adrese
zdroj: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/oznam-o-vyhlaseni-22-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-realizaciu-schvalenych-dokumentov-starostlivosti-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2017-22/