Združenie miest a obcí Slovenska v utorok 9. mája 2017 absolvovalo úspešné rokovanie s predsedom vlády SR Robertom Ficom a ďalšími členmi kabinetu. Po rokovaní predstaviteľov ZMOS s predsedom vlády SR a členmi vlády SR bolo podpísané memorandum medzi vládou SR, ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ZMOS.

 

Cieľom memoranda je spoločne formulovať kroky smerujúce k realizácii opatrení na podporu rozvoja jednotlivých regiónov Slovenska v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Programu rozvoja vidieka a ich finančných a vecných nástrojov. Memorandum dáva odpoveď na otázky, ktoré boli na rôzne orgány vlády aj ZMOS adresované zo strany obcí počas stagnácie PRV a LEADER /CLLD. Prijaté memorandum tak napĺňa závery 27. snemu ZMOS, ktorý prijal úlohu zabezpečiť také opatrenia v rámci prístupu Leader/CLLD v Programe rozvoja vidieka 2014-2020, aby bol podporený čo najväčší počet stratégií miestnych akčných skupín, s čo najširším pokrytím územia Slovenskej republiky, pri zabezpečení navýšenia finančných prostriedkov. Zároveň stanovuje jasný vecný, časový a finančný rámec smerujúci k tomu, aby došlo k úspešnému čerpaniu finančných prostriedkov v rámci príslušných opatrení Programu rozvoja vidieka SR, týkajúcich sa obcí.

 

On-line dokument:

– Memorandum (http://bit.ly/2q5tHnw)

 

Dokumenty k Memorandu z rokovania vlády SR sú dostupné na stránke:

http://bit.ly/2q5ufcZ

 

Informácia bola zverejnená na stránke ZMOS-u:

http://bit.ly/2qVQ3cF

 

a tiež na stránke Úradu vlády SR:

http://bit.ly/2q4NGDh