Prvý kostolík v areáli hradiska osídleného už v praveku postavili najneskôr okolo polovice 11. storočia ako neveľké kamenné jednolodie s podkovovitou apsidou na mieste dnešnej stavby. Odborníci nevylučujú ani starší pôvod stavby. Prvotná stavba bola zničená a zachovali sa iba jej základy. Na nich bol v ďalšej fáze v priebehu 12. storočia postavený nový kostol, opäť prevažne z kameňa s malou prímesou tehál. Oproti staršej stavbe mal už dnešnú apsidu polkruhového tvaru a južný múr lode bol posunutý o 10 – 15 cm južnejšie. Nárožia tejtro stavby spevnili mohutnými kamennými blokmi pochádzajúcimi z inej staršej stavby, zrejme z areálu nitrianskeho hradu.
Táto stavba bola opäť po nejakom čase značne poškodená a následne obnovená približne do tej podoby, v akej ju poznáme dnes. Zo staršej etapy sa zachovali obvodové múry do výšky 3 až 3,5 metra po celom obvode, vrátane apsidy. Chýbajúce časti boli doplnené už za použitia tehál – ide o hornú časť múrov lode s troma oknami, nadstavbu múrov apsidy a jej klenbu – konchu. Ozdobný prvok v podobe strieškového vlysu na apside i použitie tehlového muriva by mohli súvisieť so stavebnou dielňou pri benediktínskom kláštore v Diakovciach, čo naznačuje datovanie tejto obnovy niekedy do obdobia druhej štvrtiny 13. storočia. Kostolík v priebehu 12. alebo 13. storočia prešiel pod správu zoborského kláštora benediktínov, s čím pravdepodobne súvisí prístavba k južnej stene lode, ktorá mohla slúžiť ako pustovňa. Dvojpriestorová prístavba zakryla pôvodné okná a preto boli vyrazené nové, vyššie položené. Jedno, dnes zamurované, je v interiéri viditeľné naľavo nad vchodom. Prístavba zanikla niekedy v 15. storočí. Pôvodné okná boli potom opäť obnovené. Do 13. storočia sú datované aj ďalšie významné stavebné úpravy. Išlo o vybudovanie tehlovej empory na zadnej strane lode a následne aj veže, nadväzujúcej na stredné pole empory (cca v polovici 13. storočia). Kvôli vybudovaniu empory bol južný vstup posunutý o 20 cm západným smerom.Väčšími úpravami prešla stavba aj koncom 18. storočia (1780), kedy nadstavali obvodové múry lode, rozšírili vstupný otvor, upravili emporu a okná na veži a vymenili vnútorné vybavenie, vrátane oltára. V roku 1803 bol postavený priamo v dedine nový kostol, čím kostolík sv. Michala prestal plniť svoju pôvodnú úlohu a sv. omše sa v ňom slúžili len na sviatok patróna. Menšie práce sa robili aj v 19. a 20. storočí. Celkovo odborníci identifikovali desať stavebných fáz kostolíka, pričom šesť z nich ešte v románskom období ( cca do polovice 13. storočia).

Kostolík v Dražovciach
Osud kostolíka bol ohrozený, keď sa začala v období socializmu stavať železničná trať a kameň sa ťažil z kopca, na ktorom stál. Ťažbe mal padnúť za obeť aj kostolík, zachránili ho však protesty miestnych obyvateľov.
V rokoch 1989 až 1997 sa tu uskutočnili štyri archeologické a umeleckohistorické prieskumy, na ktoré nadviazala pamiatková obnova. V roku 2008 nahradili staré drevené lavice modernými stoličkami.

Je dominantou mesta Nitra.

foto: Matúš Martinák, commons.wikipedia.sk