[lang_sk]Poslanie agentúry RRA Nitra

RRA Nitra si pri svojom vzniku za svoje základné poslanie stanovila aktivizáciu ekonomického a sociálneho potenciálu a rozvoja regiónu Nitrianskeho kraja, a to najmä inštitucionálnym prepojením orgánov verejnej správy a územnej samosprávy, podnikateľskej sféry a tretieho sektora. Veríme, že takéto účelové spojenie nosných pilierov komplexného rozvoja predmetného územia jednoznačne deklaruje ideu reálneho partnerstva v praxi a záujem zainteresovaných subjektov o súčinnosť pri celkovom zveľaďovaní vlastného regiónu.

RRA Nitra sa vo svojej činnosti programovo zameriava predovšetkým na:

– komplexný rozvoj celého regiónu v súlade s obsahom operačných programov NSRR na roky 2007 -2013, realizáciu rozvojových projektov na vytváranie podmienok pre dlhodobé investovanie do regiónu z vnútorných a vonkajších zdrojov

– aktivizáciu celého regiónu v rámci získavania domácich a zahraničných grantov, rozvíjaním cezhraničnej a medziregionálnej spolupráce

– podporu vstupu zahraničných investícií do regiónu a iniciovanie budovania podnikateľských inkubátorov a priemyselných parkov v regióne

– poskytovanie konzultačných a informačných služieb, a to najmä poradenstva v súvislosti s využívaním pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ

– poskytovanie komplexného poradenstva a informačného servisu pri tvorbe, implementácii, riadení a monitoringu rozvojových projektov, získavaní štartovacieho kapitálu, propagačnú a osvetovú činnosť vo vzťahu k regionálnemu rozvoju[/lang_sk]

[lang_en]The main objective of Regional Development Agency Nitra

The main objective of the Regional Development Agency Nitra (RDA Nitra) is to support an economic and social development in Nitra Self Governing Region. The Objective has been accomplished by an institutional connection of public sector, self administration, private sector and third sector within the one public body: RDA Nitra.

We believe that such specific connection clearly declares the idea of a real partnership. All entities involved can be fully focused on constant development of our Region.

The main program of Regional Development Agency Nitra

to help in complex development of the Region in compliance with operational programs of the National Strategic Reference Framework 2007 -2013,

to implement an development projects in order to create conditions for the long term investment into the Region from the external and internal sources

to support the Region in the application process for a grants from abroad by developing an international and interregional cooperation

to provide an consulting and information services especially regarding the Structural Funds of EU

to provide an complex services in regards to crate, manage, implement and monitor development projects

[/lang_en]