Autor: zlatosova (strana 2 / 13)

MV SR zverejnilo dátum uzavretia 4. hodnotiaceho kola výziev na materské školy: Obce a mestá môžu naďalej žiadať o eurofondy

Výzvy na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl boli vyhlásené v januári 2016 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorého časť spravuje Ministerstvo vnútra SR. Štvrté hodnotiace kolo bude mať uzávierku 14. júla 2017. Dovtedy majú mestá a obce zo siedmich slovenských krajov s výnimkou Bratislavského naďalej šancu požiadať o nenávratný finančný príspevok z Európskych investičných a štrukturálnych fondov.

Výzvy na materské školy sú rozdelené na dve samostatné výzvy, z ktorých prvá je určená pre 150 obcí s najnižším indexom podrozvinutosti a druhá pre ďalších 894 miest a obcí. Príspevky zo zdrojov Európskej únie poputujú do 36 obcí, ktorých žiadosti boli v prvých dvoch hodnotiacich kolách vyhodnotené a schválené. Proces vyhodnocovania projektov z tretieho kola stále prebieha, zapojilo sa do neho 30 obcí.

Celková alokácia oboch výziev je 50 miliónov eur. V prípade, ak uspejú všetci žiadatelia o finančnú pomoc v treťom kole, ďalším obciam zostane k dispozícii minimálne 26 miliónov eur.

Druhé kolo grantového programu Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Nadácia Tesco podporí počas druhého ročníka programu 77 lokálnych projektov v celkovej výške 100 000 eur.

Nadácia Tesco vyhlasuje druhé kolo Grantového programu- „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Chcete zlepšiť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite? Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a prihláste sa do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Celkovo bude medzi 77 projektov prerozdelená suma 100 000 Eur. O víťazovi rozhodnú zákazníci, ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco a vyberú organizácie, ktoré získajú grant vo výške 1 300 Eur.

Organizátorom grantového programu je TESCO STORES SR, a.s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 31 321 828 (ďalej len „Tesco“),spoluorganizátorom Nadácia Tesco, so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO 42 184 126 (ďalej len „Nadácia Tesco“) a partnerom Nadácia Pontis (ďalej len „Nadácia Pontis“). Organizátor a spoluorganizátor spoločne aj ako „My“.

VŠEOBECNÝ PRINCÍP GRANTOVÉHO PROGRAMU

Územie Slovenska sme rozdelili na 77 regiónov v okolí obchodov spoločnosti Tesco, v ktorých chceme podporiť rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov (pozri zoznam regiónov). Každý záujemca si v procese podávania žiadosti o grant priradí región podľa miesta realizácie svojho projektu. Uchádzači môžu predkladať svoje žiadosti online na portáli partnerskej organizácie, Nadácie Pontis. Zo všetkých podaných žiadostí v termíne (uzávierka 28.1.2017) následne Grantová komisia vyberie na základe kritérií uvedených ďalej v tomto dokumente 3 najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia do hlasovania, ktoré bude prebiehať vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco a začne v mesiaci marec. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov spoločnosti Tesco získajú v jednotlivých regiónoch grant. Víťazov vyhlásime v mesiaci apríl.

Žiadosť o grant musí organizácia podať cez elektronický formulár na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto prostredníctvom registrácie. Pri registrácii si žiadateľ vyberie ako darcu „Nadácia Tesco“ a program „Vy rozhodujete, my pomáhame 2017“. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.darca.sk  treba kliknúť na odkaz a potvrdiť údaje. Následne sa môže žiadateľ kedykoľvek prihlasovať do svojho konta a formulára. V prípade, že žiadateľ už je prihlásený cez stránku darca.sk, je potrebné registrovať nový projekt s novou registráciou.  

Podmienkou pre úspešné podanie žiadosti je rovnako vyjadrenie súhlasu s podmienkami v tejto grantovej výzve, s ktorými súhlasí podaním žiadosti. Svoj súhlas môže žiadateľ kedykoľvek počas trvania výzvy odvolať, čo má za dôsledok aj odvolanie samotnej žiadosti o získanie grantu.

PODPOROVANÉ OBLASTI GRANTOVÉHO PROGRAMU

Projekty musia byť zamerané na nasledujúce oblasti (pre každú oblasť uvádzame niekoľko vhodných príkladov nižšie):

 1. Podpora komunít a komunitných aktivít – rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za účasti komunít a rozvoj komunitného života
 • obnova a zlepšenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, verejných škôlok, škôl, atď.
 • obnova turistických chodníkov
 • sadenie zelene
 • rozvoj a budovanie cyklotrás
 • stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad
 • vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti, nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi)
 • aktivity podporujúce zamedzovanie plytvania s potravinami (tzv. „foodsharing“ zdieľanie potravín).
 1. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov
 • príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi, iné edukačné aktivity pre deti
 • príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy zamerané na pracovné návyky, programy realizované ako pracovná terapia
 • získavanie všeobecných zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce (písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností,..)
 • aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností – kurzy finančnej gramotnosti, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. mäkkých zručností (soft skills).
 1. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí a dospelých
 • organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami ako sa zdravo stravovať
 • zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i dospelých, napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom životom štýle atď.
 • rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež (športové aktivity, detské krúžky, detské kluby a podobne).

Poznámka: Ak si nie ste istý, či je váš projekt oprávnený, pokiaľ ide o zameranie, prosím neváhajte nás kontaktovať (kontakty nájdete na konci grantovej výzvy).

ODPORÚČANIE A ZAPOJENIE ČLENOV KOMUNÍT ALEBO TESCO KOLEGOV

Žiadateľom odporúčame zapojiť a zahrnúť do projektov:

 • členov vašich miestnych komunít ako dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na aktivitách v rámci projektu ako skupinu, s ktorou váš projekt odkonzultujete a/alebo vám poskytne odporúčanie (alebo vám poskytne spolufinancovanie vášho projektu) alebo
 • zamestnancov vášho najbližšieho obchodu spoločnosti Tesco, ako dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na aktivitách vášho projektu alebo ako podporovateľov, ktorí by vám mohli poskytnúť odporúčanie pre váš projekt alebo poskytnúť ich skúsenosti, konzultácie, know-how, či spolufinancovanie.

Na vyššie uvedené zapojenie formou dobrovoľníctva alebo odporúčanie od samotných zamestnancov spoločnosti Tesco, alebo odborníkov, autorít z miestnej komunity bude Grantová komisia prihliadať pri hodnotení projektov.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT

O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácii:

 1. Mimovládne organizácie:
  1. nadácie
  2. občianske združenia
  3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  4. neinvestičné fondy
  5. účelové zariadenia cirkví
 2. Miestna samospráva: mestá a obce
 3. Materské a základné školy
 4. Iné rozpočtové a príspevkové organizácie

O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty a podnikatelia na základe živnosti, ani fyzické osoby. Pri hodnotení bude zohľadňovaná viacsektorová spolupráca občanov – dobrovoľníkov, mimovládnych organizácií, podnikateľov, mesta, škôl atď. Jedna organizácia môže podať maximálne jeden projekt. Jeden Tesco zamestnanec môže odporučiť iba jeden projekt. 

OPRÁVNENÉ NÁKLADY (na čo môžu byť financie použité; účelne a primerane vynaložené vo vzťahu k navrhovaným aktivitám):

 • nákup materiálu, pomôcok  – potrebné na realizáciu a zabezpečenie aktivít projektu,
 • cestovné náklady – preprava materiálu, doprava dobrovoľníkov,
 • organizačné výdavky – tlač (plagáty, letáky, pozvánky priamo spojené s aktivitami projektu), prenájmy (priestorov pre účely realizácie projektu), kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby,
 • odmeny – preplatenie odborných prác vykonaných tretími osobami (napr. odborní lektori),
 • mzdové náklady nie vyššie ako 50 % celkovej sumy grantu.

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY (čo nemôže byť financované):

 • nákup materiálu, zariadení, pomôcok, ktoré vyslovene nesúvisia s aktivitami predkladaného projektu,
 • prevádzkové náklady (náklady na energie – elektrina, voda, plyn, mobilné telefóny, dlhodobé prenájmy (prenájom vlastných priestorov), bežné cestovné náklady, reprezentačné náklady, leasing vozidla, poplatky za odpisy auta,…),
 • aktivity realizované pred poskytnutím grantu (t.j. pred podpisom zmluvy o poskytnutí grantu),
 • alkohol, cigarety, občerstvenie
 • iné, ktoré nie sú účelne a primerane vynaložené.

VÝŠKA GRANTU

Výška grantu, o ktorú je možné sa uchádzať je 1 300 €. Žiadateľ musí mať v rozpočte uvedenú žiadanú sumu z Nadácie Tesco presne 1 300 €. Žiadaná suma nemôže byť nižšia, ani vyššia. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdelené medzi víťazné projekty je 100.000 €. Podporíme 77 projektov.

TERMÍN PRE PODANIE PROJEKTOV

Projekty treba odoslať najneskôr 28.1.2017 (do polnoci), v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.darca.sk.

POVINNÉ SÚČASTI ŽIADOSTI O GRANT

Pri projektoch investičného charakteru je dôležité zdokladovať právny vzťah, a to buď:

 • vlastníctva – informatívny výpis z listu vlastníctva (nie na právne úkony), ktorý vydáva miestne príslušná Správa katastra, alebo stiahnutý z katastrálneho portálu;
 • iného právneho vzťahu oprávňujúceho užívanie plochy – kópia nájomnej zmluvy na dobu neurčitú alebo na minimálne 3 nasledujúce roky od ukončenia grantového programu alebo
 • písomný súhlas vlastníka pozemku s úpravami;
 • 3 fotografie pred uskutočnením projektu

Prílohy je potrebné priložiť ako súčasť projektu do „galérie“ v elektronickom formulári. Fotografia nesmie mať viac ako  2MB, súbor .pdf nesmie mať viac ako 5MB.

Pri projektoch neinvestičného charakteru sa povinné prílohy nevyžadujú.

V roku 2016 SIEA spustila viacero nových podporných projektov a pripravuje ďalšie

V roku 2016 Slovenská inovačná a energetická agentúra realizovala viacero nových podporných mechanizmov, ktoré zaznamenali enormný záujem verejnosti. Pre nasledujúci rok pripravila ďalšie projekty. Aj pri nich platí, že mnohé budú k dispozícii vôbec po prvý raz.

Nové možnosti podpory v roku 2016 súviseli predovšetkým s novým programovým obdobím európskych investičných a štrukturálnych fondov do roku 2020. SIEA je implementačnou agentúrou už od roku 2004. V aktuálnom období zabezpečuje administráciu dopytovo orientovaných výziev pre dva operačné programy a okrem toho pripravuje aj viaceré národné projekty.

„Vysoký záujem potvrdzuje atraktívne zameranie podporných mechanizmov. Prioritou bolo pomôcť perspektívnym a užitočným projektom. Pri energetike dostanú šancu systematické a čo najkomplexnejšie opatrenia, v oblasti inovácií je dôraz na riešenia s vysokým stupňom inovatívnosti,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde SIEA zodpovedá za oblasť týkajúcu sa prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, najväčšia podpora doteraz smerovala do obnovy verejných budov. Žiadosti mohli podávať obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj ústredné orgány štátnej správy. Práve pre ne je to vôbec prvá príležitosť obnoviť vďaka európskym prostriedkom budovy, ktoré spravujú.

„Prijali sme takmer 460 žiadosti v hodnote 220 miliónov €, z ktorých budú uzatvorené zmluvy v hodnote takmer 160 miliónov €. Ďalší žiadatelia sa môžu o podporu uchádzať v pripravovanej výzve, ktorá bude vyhlásená začiatkom budúceho roka,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Naplánované sú aj viaceré výzvy pre podnikateľov. Napríklad na podporu vykonania energetických auditov a tiež na opatrenia, ktoré z nich vyplývajú, alebo na podporu rekonštrukcií rozvodov centrálneho zásobovania teplom. Podnikatelia v Bratislavskom samosprávnom kraji sa môžu uchádzať o dotácie z rozpočtu Ministerstva hospodárstva SR na energetické audity už teraz. V rámci výzvy, ktorú pripravila SIEA v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, je zo štátnych prostriedkov k dispozícii 300 000 €. Žiadosti je možné podávať do konca januára 2017.

Najďalej vo využívaní poskytnutej podpory zo zdrojov EÚ je národný projekt SIEA Zelená domácnostiam, ktorý bol vôbec prvým národným projektom otvoreným v tomto programovom období. Od jeho spustenia v decembri 2015 o príspevky na využívanie obnoviteľných zdrojov energie prejavili domácnosti záujem vo vyše 14 800 prípadoch. Aktuálne sú preplatené poukážky v hodnote vyše 8 miliónov €, vďaka ktorým bolo inštalovaných vyše 3800 zariadení. Ďalších vyše 3000 poukážok môžu domácnosti využiť do konca marca 2017. Celkovo je na tento projekt vyčlenených 45 miliónov €.

V prípade Operačného programu Výskum a inovácie SIEA už prijala vyše 400 žiadostí o podporu na zavádzania technológií s vysokým stupňom inovatívnosti. Aktuálne sú vyhlásené aj výzvy zamerané na uvedenie nových výrobkov a procesov v začínajúcich a existujúcich malých podnikoch.

Informácie o zameraní a termínoch pripravovaných výziev, ktoré SIEA administruje, sú priebežne aktualizované na stránke SIEA. Okrem viacerých nových výziev agentúra pripravuje ďalšie národné projekty. V roku 2017 bude pokračovať úspešný projekt bezplatného energetického poradenstva, vďaka európskej podpore bude rozšírené monitorovanie energetickej efektívnosti a plánované sú aj projekty zabezpečujúce pre podnikateľov užitočné informácie, konzultácie a pomoc v oblasti inovácií, duševného vlastníctva a energetiky.

MV SR schválilo prvé žiadosti na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl

Do prvého hodnotiaceho kola výziev na výstavbu, prestavbu alebo rekonštrukciu materských škôl sa mohli zapojiť mestá a obce zo siedmich krajov s výnimkou Bratislavského. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) prijalo 34 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP), z ktorých bolo v prvom kole schválených 13 v celkovej výške 5,5 mil. eur.

Do týchto miest poputuje finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie vo výške 5 483 564 eur. Obce ho budú môcť použiť na výstavbu nových materských škôl, prestavbu už existujúcich objektov, alebo na ich rekonštrukciu.

V januári 2016 boli vyhlásené dve výzvy týkajúce sa podpory obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Prvá výzva je určená pre 150 obcí a druhá výzva je otvorená pre ďalších 894 miest a obcí. Rozdelenie je v súlade so zoznamom obcí a miest, ktorý tvorí prílohou č. 8 Operačného programu Ľudské zdroje a v súlade s Atlasom rómskych komunít.

„Podpora výstavby a rekonštrukcie materských škôl bude mať pozitívny dopad na MRK vytvorením podmienok pre plnohodnotnú účasť detí v predprimárnom stupni vzdelávania. Veríme, že túto jedinečnú príležitosť využije čo najviac obcí,“ povedala štátna tajomníčka MV SR Denisa Saková.

Celková alokácia oboch výziev je 50 mil. eur. Druhé hodnotiace kolo bolo uzatvorené 9. septembra 2016 a o jeho výsledkoch bude MV SR informovať po skončení schvaľovacieho konania. Uzávierka tretieho kola je naplánovaná na 2. decembra 2016. Pre bližšie informácie k prvému kolu viď grafy nižšie.

MV SR je v programovom období 2014-2020 sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje v oblasti marginalizovaných rómskych komunít. Popri výzvach na materské školy je v súčasnosti vyhlásená výzva na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier. Operačný program je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR vo výške 450 miliónov eur.

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Dátum vyhlásenia výzvy je 12. 09. 2016, dátum ukončenia výzvy je 15. 11. 2016.

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2016

Aktuálne informácie o obsadenosti 24 priemyselných parkov

Aktuálne informácie o obsadenosti 24 priemyselných parkov vybudovaných vďaka podpore z európskych fondov sú verejne dostupné na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorá monitoruje plnenie záväzkov obcí.

„Za plnenie ukazovateľov súvisiacich s počtom novovytvorených miest a naplnenosťou priemyselných parkov zodpovedajú jednotlivé obce, ktoré si ich samé pri príprave projektov stanovili. Slovenská inovačná a energetická agentúra od roku 2012 monitoruje a kontroluje dodržiavanie podmienok stanovených v schválených projektoch. Aj preto, aby sme obciam pomohli pri napĺňaní parkov, informácie o ich obsadenosti a aktuálnych investoroch pravidelne aktualizujeme na našej stránke,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič. Administráciu projektov zameraných na budovanie parkov prevzala SIEA od Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu.

Konečným prijímateľom projektov na vybudovanie priemyselných parkov je vždy samospráva – mesto, ktoré pri podávaní projektu muselo preukázať potenciálnych investorov. Po schválení žiadosti samosprávy podpísali zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, v ktorých sa zaviazali splniť stanovené ukazovatele a udržiavať park funkčný počas 15 rokov po ukončení realizácie projektu, t.j. pri niektorých až do roku 2023.

SIEA vykonala niekoľko kontrol, ktoré boli zamerané na plnenie ukazovateľov, ale aj na vynakladanie finančných prostriedkov a zdokladovanie vynaložených financií do výstavby priemyselných parkov. Cieľ tohto typu projektov, ktorým bolo vytvorenie vhodných podmienok na umiestnenie individuálnych investičných zámerov, bol naplnený. Parky sú funkčne plne pripravené pre investorov, ale zároveň sa od obcí vyžaduje urobiť maximum preto, aby boli vytvorené aj avizované nové pracovné miesta. Viaceré samosprávy prekročili stanovené ciele, niektoré dokonca niekoľkonásobne. No sú aj také, ktorých parky sú obsadené len z menšej časti. V dvoch prípadoch nemajú zatiaľ žiadneho investora.

Počet novovytvorených pracovných miest patrí medzi takzvané dopadové ukazovatele, na ktoré nemajú vplyv len obce, ale aj externé okolnosti. Neplnenie počtu novovytvorených pracovných miest však musí byť vždy dostatočne vysvetlené a obce musia od roku 2013 každý polrok informovať, čo urobili pre vyššiu obsadenosť parkov. Na plnenie počtu novovytvorených miest majú samosprávy 5 rokov po skončení realizácie projektu. V prípade novších parkov lehota uplynie v rokoch 2017 až 2020.

Najkrajšie fotografie z vidieckeho územia Slovenska

Obľúbená súťaž „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016“, organizovaná Národnou sieťou rozvoja vidieka SR, prezentujúca krásy našej prírody, zaujímavých ľudí, podujatia i ľudové tradície a zvyky slovenského vidieka, má úspešne za sebou svoje 6. pokračovanie. Do tohto ročníka sa zapojilo 15 MAS/VSP so 73 súťažnými fotografiami, ktoré boli zaradené do šiestich kategórií: Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše „naj“ a Život v našej MAS/VSP. Každá z kategórií ponúkla nevšedné i pozoruhodné zábery a hlasujúci mali z čoho vyberať.

Víťazom súťaže v kategórii „Naša príroda“ je Daniela Matejovičová, OZ RADOŠINKA. V kategórii „Naši ľudia“ : Anna Kočibalová, Občianske združenie Stredný Liptov, v kategórii „Naše tradície“ Peter Marko, OZ RADOŠINKA, v kategórií „Naša budúcnosť“ Filip Hrkeľ, MAS Orava, o.z. , v kategórii „Naše naj“  Ing. Michal Repka, Mikroregión CEDRON – NITRAVA,  v kategórií „Život v našej MAS/VSP“: Ing. Michal Repka, Mikroregión CEDRON – NITRAVA a

absolútnym víťazom sa stala fotografia v kategórii Naše tradície s názvom „Bojnianska jar s príchuťou tradície“ od autora Petra Marka z OZ RADOŠINKA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie pre žiadateľov a prijímateľov o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia  Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program  Kvalita životného prostredia  v programovom období 2014 – 2020 si dovoľuje informovať, že kompetenciu poskytovať informácie o možnostiach podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia majú jedine zodpovední pracovníci Ministerstva životného prostredia a pracovníci Operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstva životného prostredia SR alebo jeho sprostredkovateľských orgánov.

Oficiálne informácie sú poskytované na našej webovej stránke www.op-kzp.sk, ako aj počas informačných dní k aktuálne vyhláseným výzvam, prípadne na vyžiadanie prostredníctvom e-mailových adries  alebo telefonicky na čísle infolinky +421/906 314 282. Oznam o mieste a čase konania informačných dní je vždy vopred uverejnený na oficiálnej internetovej stránke http://www.op-kzp.sk/udalosti/. Správnosť, presnosť a pravdivosť informácií zabezpečovaných jednotlivými subjektmi mimo Riadiaceho orgánu, príslušných sprostredkovateľských orgánov a zodpovedných pracovníkov Ministerstva životného prostredia SR nie sú Ministerstvom životného prostredia SR garantované a za ich obsah ani dôsledky nie je možné zo strany ministerstva zodpovedať.

Presné informácie sú pre samosprávy základným predpokladom kvalitného spracovania projektu a zvyšujú šance na úspech v hodnotení a získaní podpory zo zdrojov Európskej únie. Vzájomná komunikácia je dôležitá pri príprave žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale aj pre informovanie o potrebách žiadateľov, resp. prijímateľov zo zdrojov EÚ.

Informácie o aktivitách  Operačného programu Kvalita životného prostredia sú zverejnené aj na facebookovej stránke Operačného programu Kvalita životného prostredia ako aj Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície bude mať nové kompetencie pri eurofondoch

Účinnejší dohľad nad transparentnosťou výziev z eurofondových peňazí, ale aj právomoc krízovo riadiť dotknuté riadiace orgány dnes vláda odklepla Úradu podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície. Jeho šéf Peter Pellegrini tak bude mať rozšírené kompetencie a zároveň mu pribudnú nové povinnosti.

Nariadenie vlády mu udelilo napríklad právomoc schvaľovania výziev a písomných vyzvaní, a to ešte pred ich vyhlásením riadiacimi orgánmi – teda ministerstvami. „Okrem toho bude našou kompetenciou posudzovať predložené výzvy z pohľadu potenciálnych diskriminačných podmienok, identifikácie prípadných porušení pravidiel implementácie a v neposlednom rade tiež dohliadať na odstraňovanie administratívnej záťaže u prijímateľov,“ priblížil Pellegrini.

Novinkou je aj to, že úrad bude schvaľovať, priebežne monitorovať a vyhodnocovať tzv. záväzné plány. Tieto plány budú pre ministerstvá povinné a budú sa týkať kontrahovania, čerpania a dosahovania výsledkov v oblasti štrukturálnych fondov. Riadiace orgány ich budú musieť držať. Ak sa im to nepodarí, môže nad nimi prebrať dočasnú správu práve úrad podpredsedu vlády. „A to až do chvíle, kým neprijmú nápravné opatrenia,“ vysvetlil Pellegrini.

Účelom týchto nových kompetencií je okrem zvýšenia efektívnosti a rýchlosti čerpania aj zvýšenie dohľadu nad transparentnosťou vyhlasovaných výziev a písomných vyzvaní. Schválenie nariadenia vyplývalo z povinnosti zmeny kompetenčného zákona, ktorým vznikol nový úrad.

Vláda schválila nový zákon o podpore malého a stredného podnikania

Prvýkrát bude mať Slovensko právnu normu, ktorá upravuje, resp. vytvára rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Vláda schválila návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania (MSP) z dielne Ministerstva hospodárstva SR (http://bit.ly/2b3dhVf). Účinný by mal byť od 1. januára 2017.

Návrh zákona v legislatíve SR prvýkrát upravuje pojmy z európskej terminológie viažucej sa na sektor MSP, napríklad test vplyvov právnych predpisov na malé a stredné podnikanie (tzv. SME Test), podnikateľské koučovanie a mentoring a podobne. Zavádza aj definíciu pojmu startup. Ambíciou zákona je taktiež snaha o explicitné presadzovanie princípu ‘najskôr myslieť v malom’ (Think Small First) v slovenskom právnom prostredí. „Doposiaľ v právnom poriadku Slovenskej republiky neexistoval zákon, ktorý by upravoval, resp. vytváral rámec pre podporu malého a stredného podnikania. Nový zákon prispeje k odbúravaniu administratívnej záťaže, podpore inovácií a internacionalizácii malého a stredného podnikania,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga.

Návrh zákona upravuje pôsobnosť MH SR pri poskytovaní podpory v oblasti MSP, definuje oblasti a formy poskytovania podpory a súčasne umožňuje uplatňovanie európskych zásad rozvoja MSP zakotvených v agende Európskej únie orientovanej na podporu a rozvoj MSP, konkrétne v tzv. Small Business Act (Zákon o malých a stredných podnikoch) či dokumente Akčný plán pre podnikanie 2020.

Opodstatnenosť prijatia tohto návrhu zákona vychádza z ustanovení aktuálneho programového vyhlásenia vlády SR. Návrhom zákona sa plní kritérium z pohľadu ex-ante kondicionality, teda podmienky čerpania štrukturálnych fondov pre oblasť MSP v rámci programovacieho obdobia rokov 2014 až 2020.

Staršie články Novšie články