[lang_sk]

Rok založenia : 2002

Právna forma: Združenie právnických osôb
Členovia združenia: Nitriansky samosprávny kraj a Slovenská obchodná a priemyselná komora

Počet stálych zamestnancov:3

Počet externých spolupracovníkov: 2
Územie pôsobnosti: okres Nitra

RRA Nitra je členom integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (ISRRA). Agentúry zaradené v ISRRA sú podporované Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

www.mindop.sk

Dokumenty:

Zmluva o poskytnutí NFP s MDVRR 2014

Zmluva o poskytnutí NFP s MDVRR 2012

Zmluva o poskytnutí NFP s MDVRR_2011

Zmluva o partnerstve a spolupráci s NSK_2011

Stanovy a jej dodatky RRA Nitra

Organizačná štruktúra

RRA Nitra

Zmluva s MVRR SR

Výročná správa o činnosti RRA Nitra 2008

Výročná správa o činnosti RRA Nitra 2009

Výročná správa o činnosti RRA Nitra 2010

Výročná správa o činnosti RRA Nitra 2011

Výročná správa o činnosti RRA Nitra 2012

Aktivity agentúry

Zvyšovanie odbornosti zamestnancov Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra  a ISSRA SR prostredníctvom certifikácie Prince 2,

Zamestnankyňa Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra (RRA Nitra) sa v dňoch 5. až 7. decembra 2012 zúčastnila certifikačného kurzu projektového riadenia PRINCE 2 Foundation. RRA Nitra je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (ISRRA), ktoré sú podporované Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR SR). Náklady na spomínaný kurz boli hradené čiastočne z dotácie MDVRR SR a čiastočne z rozpočtu RRA Nitra. Kurz absolvovali zástupcovia všetkých agentúr zaradených do IS RRA, nakoľko problematika projektového manažmentu je každodennou súčasťou náplne práce v jednotlivých agentúrach.

PRINCE2 Foundation je intenzívny certifikačný kurz projektového manažmentu tvorený  vyváženou zmesou teórie a praktických cvičení. Jeho cieľom je objasniť účastníkom filozofiu tejto metodiky a pripraviť ich na medzinárodne platnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation. Každoročne sa kurzu zúčastnia stovky záujemcov o  riadenie v rámci štandardu IPMA a metodík PMI a PRINCE2. Kľúčovým prvkom kurzu je procesný model PRINCE2, vysvetlenie jeho stavby, prepojenia projektových aktivít, rolí a riadiacich produktov. Súčasťou prípravy je okrem samotného školenia aj štúdium formou e – learningu. Lektori sú skúsení manažéri s dlhoročnou praxou, ktorí môžu odovzdať účastníkom školenia svoje znalosti a i praktické skúsenosti.

Kurz PRINCE2 Foundation je určený pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov zabezpečenia kvality a všetkých, ktorí riadia projekty alebo sa na nich podieľajú, chcú spoznať metodiku PRINCE2 a chcú získať celosvetovo uznávaný certifikát. Kurz  je možné absolvovať v slovenskom jazyku (s použitím anglickej odbornej terminológie) alebo čisto v anglickom jazyku. Osvojená odborná terminológia v cudzom jazyku je  výhodou pre účastníkov, ktorí budú pracovať na medzinárodných projektoch. Na kurz PRINCE 2 Foundation nadväzuje Prince2 Practicioner.

Hmatateľným výstupom kurzu je medzinárodne uznávaný certifikát. Neoceniteľným prínosom pre odborníkov z regionálnych rozvojových agentúr pracujúcich na rôznych projektoch (štrukturálne fondy na národnej úrovni, finančné mechanizmy, dotačné schémy v SR i zahraničí, špecializované programy pre cezhraničnú spoluprácu, …) a disponujúcich množstvom praktických skúseností je získať ďalšie informácie a iný uhol pohľadu na prácu takú rôznorodú a s takým širokým záberom ako projektový manažment nesporne je. Zaujímavé je i porovnanie praktických skúsenosti a teoretických základov metodiky PRINCE2.

Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr (ISRRA)

Regionálna rozvojová agentúra Nitra sa zúčastnila školenia „Implementácia štrukturálnych fondov v programovom období 2007-2013 pre zástupcov RRA III“ v Žiline.  Školenie bolo organizované Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej MDVRR) ako Centrálnym koordinačným orgánom pre štrukturálne fondy a kohézny fond. MDVRR je tiež zastrešovateľom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (ďalej IS RRA).

IS RRA, vytvorená v roku 2000 je sieťou regionálnych rozvojových agentúr (ďalej RRA)  zamestnávajúcich regionalistov z celej Slovenskej republiky. RRA sa nachádzajú v každom kraji Slovenskej republiky. V roku 2012 je v sieti IS RRA zaradených 39 agentúr. V Nitrianskom kraji pôsobí 6 RRA zaradených do IS RRA, a to v Zlatých Moravciach, Štúrove, Komárne, Nových Zámkoch, Nitre a Topoľčanoch. V rámci IS RRA funguje aj Rada zástupcov RRA. Každý kraj má zástupcu, ktorý ho v rade reprezentuje.

Regionálne rozvojové agentúry vykonávajú pre MDVRR činnosti súvisiace s regionálnym rozvojom ako vypracovávanie databáz o území, vypracovávanie databáz štatistických ukazovateľov či organizovanie konferencií v spolupráci s MDVRR.

Školenie „Implementácia štrukturálnych fondov  v programovom období 2007-2013 bolo zamerané najmä na nedostatky a proces riešenia nedostatkom v rámci implementácie fondov EÚ a zmeny v legislatívne a ďalších dokumentoch upravujúcich proces ŠF a KF, a to najmä novelu zákona č. 528/2008 a opatrenia na urýchlenie čerpania schválené vládou SR z 18.5.2011. Výsledkom zmien v legislatíve sú zmeny v oblasti povinného zverejňovania informácií, vytvorenie inštitútu tzv. zásobníka projektov či otázka zaujatosti v procese implementácie fondov.

Regionálne rozvojové agentúry v rámci SR svoju činnosť zameriavajú na podporu regiónu formou podpory čerpania prostriedkov Európskej únie či Slovenskej republiky a rôznych iných dotačných schém, vypracovávaním rôznych rozvojových dokumentov a stratégií regionálneho rozvoja, poskytovaním regionálneho poradenstva, podieľaním sa na príprave dokumentov pre ďalšie programovacie obdobie či prepojením podnikateľského, verejného a tretieho sektora.

RRA Nitra sa spolupodieľa na vytváraní Portálu rozvojový potenciál v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorý prispieva k rozvoju územia.

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) podporuje rozvoj svojho územia i prostredníctvom monitorovania ekonomického potenciálu. Regionálne rozvojové agentúry v nitrianskom kraji každoročne vykonávajú prieskum voľných nehnuteľností v okresoch Nitra, Topoľčany, Nové Zámky, Komárno, Levice, Šaľa a Zlaté Moravce.

NSK v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Nitra (RRA Nitra) monitoruje dostupnosť nehnuteľností vhodných na investovanie a na sociálne účely na území okresu Nitra. V roku 2011 je výsledkom monitorovania 20 obcí, ktoré majú k dispozícii vyšpecifikované pozemky vhodné na podnikateľské účely. V predchádzajúcich rokoch sa monitoring konal 2x ročne. V roku 2012 sa plánuje zintenzívnenie monitoringu prostredníctvom jeho štvrťročných aktualizácií. Novinkou je rozšírenie databázy o možnosť zaradenia nehnuteľnosti vhodných na sociálne účely. Cieľom je zabezpečiť databázu najaktuálnejších ponúk z územia.

RRA Nitra zabezpečuje zisťovanie nehnuteľností dotazníkovou formou pomocou emailu, následne komunikuje s obcami najmä telefonicky a tak sa snaží upresniť si poskytnuté informácie. Každá obec v okrese Nitra je kontaktovaná minimálne 1x mailovou alebo telefonickou formou.

Účelom portálu http://rozvojovypotencial.unsk.sk je poskytnúť informácie pre potenciálnych investorov, ktorí chcú v oblasti realizovať svoje investičné zámery, tiež pre mestá, obce a verejnú správu, ktoré majú možnosť takýmto spôsobom prispieť k svojmu rozvoju. Zároveň široká verejnosť získa prehľad o zámeroch podnikateľského sektora a verejnej správy vo svojom území.

Regionálna rozvojová agentúra Nitra sa aktívne podieľa na implementácii rozvojového finančného nástroja LEADER NSK 2 v území Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál

LEADER NSK je finančný nástroj zameraný na integrovaný rozvoj vidieka realizovaný prostredníctvom podpory miestnych akčných skupín (MAS).

Iniciatíva na vytvorenie prístupu LEADER NSK vznikla v kraji už v roku 2007, kedy Nitriansky samosprávny kraj (NSK) po prvýkrát vyčlenil finančné prostriedky na projekt „Príprava nových mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka – prístup LEADER“.

V priebehu existencie nástroja v území boli vydané tri všeobecne záväzné nariadenia pre jeho administráciu a to VZN č. 3/2009 (LEADER NSK1), VZN č. 4/2009 a VZN č. 7/2011 (LEADER NSK2). LEADER NSK1 je určený pre schválené MAS v rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) – os 4 LEADER, čiže MAS so štatútom Ministerstva pôdohospodárstva SR (MP SR), ktoré sa zároveň môžu uchádzať i o finančné prostriedky vyčlenené v rámci PRV. LEADER NSK 2 je určený pre MAS, ktoré nemajú štatút MP SR, čiže neboli schválené v PRV – os 4 LEADER.

V priebehu rokov 2008, 2009 a 2010 sa uskutočnili v Nitrianskom kraji mnohé rekonštrukcie infraštruktúry a podujatia, ktoré prispeli k rozvoju územia. O nástroj v Nitrianskom kraji je prejavovaný čím ďalej tým vyšší záujem. V roku 2011 boli v rámci LEADER NSK2 pridané dve nové opatrenia – dve nové oblasti podpory, konkrétne výdavky na prevádzku MAS a výdavky na podporu projektov spolupráce verejno-súkromných partnerstiev na národnej i medzinárodnej úrovni.

Regionálna rozvojová agentúra Nitra (RRA Nitra) začala s finančným nástrojom LEADER NSK2 aktívnejšie pracovať začiatkom roku 2011 prostredníctvom nadviazania spolupráce s Miestnou akčnou skupinou Združenia Termál (MAS ZT), ktorá pôsobí v okrese Nové Zámky. Združenie tvorí územia 11 obcí. RRA Nitra spracovala žiadosť o dotáciu z NSK pre MAS ZT, ktorá bola schválená. Následne RRA Nitra zabezpečovala implementáciu Stratégie MAS ZT zo získanej dotácie formou externého manažmentu.

V roku 2011 bolo podporených šesť projektov v rámci združenia v obciach Čechy, Hul, Podhájska, Bardoňovo, Pozba a Dedinka. Projekty boli zamerané na úpravu verejných priestranstiev a oddychových zón v obciach. Celková suma vynaložených finančných prostriedkov na projekty bola 40 708,54 eur, príspevok zo zdrojov NSK bol vo výške 28 992,62 eur.

RRA Nitra v rámci externého manažmentu pre MAS zabezpečovala administratívnu stránku fungovania MAS, prípravu žiadosti o dotáciu, vyhlásenie výzvy, poradenstvo pri príprave projektových zámerov, príjem projektov, asistenciu počas procesu hodnotenia projektov a administratívnu stránku implementácie a kontroly počas procesu realizácie projektov v území MAS. RRA Nitra bola tiež nápomocná pri spracovaní záverečnej správy o využití dotácie NSK pre územie MAS ZT a pri spracovaní monitorovacích indikátorov.

V roku 2012 RRA Nitra a MAS ZT  pokračujú v nadviazanej spolupráci. V rámci aktuálnych výziev LEADER NSK 2 RRA Nitra pripraví dve žiadosti o dotáciu, pričom jedna žiadosť bude zameraná na získanie dotácie pre projekty konečných užívateľov z územia MAS ZT a pre získanie financií na prevádzku MAS, druhá žiadosť o dotáciu bude zameraná na podporu spolupráce s partnerskou Miestnou akčnou skupinou Haná z Českej republiky a na spracovanie propagačných materiálov.  V prípade ich schválenia, bude RRA Nitra opäť nápomocná pri manažovaní využitia získaných dotácií a pri implementácii konkrétnych projektov.

RRA Nitra sa podieľa na rozvoji regiónu prostredníctvom podpory implementácie finančného nástroja LEADER NSK 2.

Nitriansky samosprávny kraj má vytvorený vlastný finančný nástroj na podporu regionálneho rozvoja v kraji – LEADER NSK2. Finančnou podporou miestnych akčných skupín (MAS), ktoré neuspeli v osi 4 LEADER z Programu rozvoja vidieka, sa podieľa na rozvoji územia vo svojej pôsobnosti. MAS majú možnosť realizovať svoje projektové zámery a aktivity a tým podporiť rozvoj územia na základe princípu „zdola nahor“. V roku 2011 sa i Miestna akčná skupina Združenia Termál (MAS ZT) uchádzala o finančné prostriedky z tohto nástroja. MAS ZT oslovila Regionálnu rozvojovú agentúru Nitra (RRA Nitra) ohľadom vypracovania žiadosti o poskytnutie dotácie z NSK v zmysle výzvy na rok 2011- Nástroj Leader NSK2, čím bola nadviazaná spolupráca medzi agentúrou a akčnou skupinou. V júni 2011 bola na základe schválenej žiadosti podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov NSK pre MAS Združenia Termál vo výške 28 998,00 eur.

RRA Nitra pokračuje i po schválení žiadosti v spolupráci s MAS Termál. Na základe podpísanej zmluvy zabezpečuje funkciu manžéra MAS v roku 2011. Poskytnutá dotácia má byť využitá v území MAS Termál do konca roka 2011 na rozvoj jej územia, pričom dotácia bude prerozdelená konečným užívateľom z územia na základe rozhodnutia výkonného orgánu  MAS Združenia Termál – riadiaceho výboru. RRA Nitra plní funkciu externého manažmentu pri prerozdelení tejto dotácie, čo znamená, že orgánom MAS ZT bude asistovať pri vyhlásení výzvy, príjme projektov, ich hodnotení a implementácií podľa podmienok a usmernení, ktoré sú dané Nitrianskym samosprávnym krajom ako donorom a poskytovateľom dotácie.  Výzva v rámci MAS ZT bude aktuálne vyhlásená začiatkom júla 2011. Na základe výzvy budú koneční užívatelia predkladať svoje projekty. RRA Nitra ako manažment MAS ZT bude nápomocná pri príprave projektov prostredníctvom konzultácií a poradenstva. MAS Termál v mantineloch daných podmienkami NSK a teda jej koneční užívatelia sa zamerali najmä na projekty drobnej architektúry v obciach, skrášlenia svojho prostredia a vytvorenia lepšieho prostredia pre trávenie voľného času najmladšej generácii.

Nitriansky samosprávny kraj je prvým krajom v Slovenskej republike, ktorý vytvoril v rámci svojho regiónu, vlastné nástroje na podporu regiónu prostredníctvom integrovaného prístupu a prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na implementáciu Integrovaných stratégií rozvoja územia. Momentálne sa jedná o finančný nástroj LEADER NSK2 takzvaný „malý leader“. Nadväzuje na projekt „Príprava mikroregiónov NSK na integrovaný rozvoj vidieka – prístup LEADER.

RRA Nitra sa podieľala na realizácii projektu Revitalizácia centra obce Trávnica.

V obci Trávnica boli dňa 8. apríla 2011 slávnostne skolaudované stavby, ktoré sú výsledkom projektov realizovaných v obci Trávnica, a to revitalizácia centra obce a výstavba bytových domov. Regionálna rozvojová agentúra Nitra sa podieľala na spracovaní a implementácii projektu Revitalizácia centra obce Trávnica.

Program slávnostnej kolaudácie začal stretnutím zúčastnených o 10:00 v budove Obecného úradu obce, nasledoval príhovor pána starostu a pozvaných hostí. Prestrihnutie pások a požehnanie stavieb bolo uskutočnené za účasti pozvaných návštevníkov aj spokojných občanov. Po obhliadke stavieb nasledovalo príjemné občerstvenie v kultúrnom dome.

Obec využila na revitalizáciu svojho centra finančné zdroje z Európskej únie. Cieľom projektu revitalizácia centra obce bolo vytvorenie pohodlného prostredia, možnosti bezpečného pohybu pre obyvateľov aj návštevníkov. V rámci projektu bola vykonaná obnova miestnych komunikácií, obnova ciest, chodníkov, rigolov a vybudovanie parkovísk. Za obdobie siedmych mesiacov centrum obce získalo novú tvár.

Regionálna rozvojová agentúra Nitra vypracovala v roku 2009 na základe výzvy v prioritnej osi 4 Regenerácia sídel z Regionálneho operačného programu pre obec žiadosť o nenávratný finančný príspevok na základe ktorej boli finančné prostriedky na projekt schválené. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov medzi obcou a MDVRR bola podpísaná v roku 2010. V tomto roku sa začalo aj s realizáciou projektu. RRA Nitra úspešne realizovala i administratívnu stránku implementáciu projektu, v rámci ktorej podala 5 žiadostí o platbu a dve monitorovacie správy

Podpora a budovanie cezhraničných partnerstiev – projekt HUSKI II Regionálna rozvojová agentúra Nitra a jej aktivity v roku 2011

Na základe pozitívneho ohlasu na výsledky projektu HUSKI bolo pripravené jeho pokračovanie – projekt HUSKI II pod názvom “Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť“, ktorý nadväzuje na výsledky predchádzajúceho ukončeného projektu avšak jeho zameranie je orientované i na strategické plánovanie a prípravu podkladov pre ďalšie programové obdobie. Hlavným projektovým partnerom v rámci HUSKI II projektu je opäť Západná transdunajská regionálna rozvojová agentúra z Maďarska. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola podaná v rámci štvrtej vyhlásenej výzvy programu cezhraničnej spolupráce v októbri 2011. Prostredníctvom pokračovania projektu cezhraničnej spolupráce RRA Nitra aj v roku 2011 pokračovala v prehlbovaní spolupráce s organizáciami podobného zamerania na území Maďarskej i Slovenskej republiky. Projekt zameraný na vzdelávanie a zvyšovanie kapacity kľúčových hráčov regiónu v oblasti projektového riadenia a manažmentu finančných prostriedkov z Operačných programov EÚ podporí predovšetkým spoluprácu so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja a vytváranie partnerstiev na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Momentálne je projekt v procese hodnotenia. V prípade jeho schválenia očakávaný začiatok realizácie projektu je september 2012. Doba trvania projektu bude 1 rok, počas ktorého sa uskutočnia aktivity zamerané na investovanie do kapacít v rámci Slovenska i Maďarska. Do projektu je zapojených viacero projektových partnerov z oboch krajín relevantných v rámci tohto programu cezhraničnej spolupráce. Na slovenskej strane je hlavným cezhraničným partnerom Regionálna rozvojová agentúra Nitra, ďalšími partnermi sú Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec, na strane maďarskej sú nasledovné partnerské organizácie: hlavným projektovým partnerom je Západná transdunajská regionálna rozvojová agentúra a ďalším partnerom je Centrálna transdunajská regionálna rozvojová agentúra. Pridruženými partnermi sú župy, v ktorých pôsobia spomenuté regionálne rozvojové agentúry. Cieľom projektu je vytvorenie dlhodobých a udržateľných cezhraničných štruktúr, iniciovanie a budovanie cezhraničnej spolupráce v záujme posilnenia regionálnej identity, zabezpečenie vysokej úrovne projektov realizovaných v pohraničnom regióne, posilnenie zázemia ľudských zdrojov či príprava na ďalšie programové obdobie (2014 – 2020). Zámerom projektu je vnesenie nového impulzu do spoločného programového procesu za silnej účasti priamej cieľovej skupiny, čo vytvorí základy lokálneho zázemia programu a zároveň uľahčí realizáciu projektov ďalšieho obdobia. Ďalším dôležitým cieľom projektu je intenzívne využívanie novej plánovacej metódy a projekt ukáže v praxi príklady na zlúčenie bottom-up a top-down prístupov.

Za účelom dosiahnutia týchto cieľov budú uskutočnené aktivity realizované jednotlivými partnermi ako napríklad vzdelávacie semináre, študijné cesty a pracovné cesty za účasti prizvaných zástupcov tlače, infodni, fóra vyhľadávania partnerov, workshop na vytvorenie cezhraničnej plánovacej siete za účasti odborníkov a expertov, semináre a tímové tréningy či rokovania pri okrúhlom stole. RRA Nitra vidí v projekte ďalšiu možnosť ako prispieť k rozvoju svojho regiónu.

Spolupráca Regionálnej rozvojovej agentúry Nitra a Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál (MAS ZT)

RRA Nitra pokračovala v spolupráci s MAS Združenia Termál i po schválení Žiadosti o dotáciu z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja pre Miestnu akčnú skupinu Združenia Termál. Na základe podpísanej zmluvy s MAS Združenia Termál zabezpečovala funkciu manažéra MAS Združenia Termál. Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov finančného nástroja Nitrianskeho samosprávneho kraja LEADER 2 bol schválený vo výške 28 998 eur. Dotácia bola využitá v území MAS Termál do konca roka na rozvoj jej územia. Zo získanej dotácie bolo do konca roka 2011 podporených šesť projektov v území Miestnej akčnej skupiny Združenia Termál (MAS ZT) konkrétne v obciach Čechy, Hul, Podhájska, Bardoňovo, Pozba a Dedinka. Projekty boli zamerané na úpravu verejných priestranstiev a oddychových zón. Celková suma vynaložených finančných prostriedkov na projekty bola 40 708,54 eur, príspevok zo zdrojov NSK bol vyčerpaný vo výške 28 992,62 eur.

RRA Nitra v rámci externého manažmentu pre MAS zabezpečovala administratívnu stránku fungovania MAS, prípravu žiadosti o dotáciu, vyhlásenie výzvy, poradenstvo pri príprave projektových zámerov, príjem projektov, asistenciu počas procesu hodnotenia projektov a administratívnu stránku implementácie a kontroly počas procesu realizácie projektov v území MAS podľa podmienok a usmernení, ktoré sú dané Nitrianskym samosprávnym krajom ako donorom a poskytovateľom dotácie. RRA Nitra bola tiež nápomocná pri spracovaní záverečnej správy o využití dotácie NSK pre územie MAS ZT a pri spracovaní monitorovacích indikátorov. RRA Nitra ako manažment MAS ZT bola nápomocná pri príprave projektov konečných užívateľov prostredníctvom konzultácií a poradenstva.

Záverom je možné skonštatovať, že RRA Nitra na základe zmluvy podpísanej z MAS ZT:

– zabezpečovala externý manažment pre MAS Združenia Termál, asistenciu pri implementácií, monitoringu i projektovom manažmente,

– pripravila žiadosť o dotáciu z NSK a poskytovala poradenský servis v súvislosti s prípravou jednotlivých projektov konečných užívateľov z územia MAS ZT,

– napomáhala šíreniu informácií, publicite a komunikácií v súvislosti s implementáciou schváleného projektu v území MAS ZT,

– intenzívne spolupracovala a komunikovala s organizáciami v území MAS ZT.

V roku 2011 boli v území MAS Združenia Termál zrealizované tieto konkrétne projekty v nasledovných obciach: Bardoňovo, Pozba, Dedinka, Podhájska, Hul, Čechy.

V obci Bardoňovo v rámci implementácie projektu bola realizovaná inštalácia detského ihriska a úprava priľahlého verejného priestoru – bol vytvorený bezpečný a estetický kútik pre posedenie mamičiek s deťmi ale i ostatných obyvateľov obce, boli osadené nové hracie prvky, upravené verejné priestranstvo, vytvorené oplotenie kvôli bezpečnosti detí a osadené lavičky a smetné koše.

V obci Pozba implementáciou projektu došlo k oživeniu verejného priestranstva, bola zrealizovaná výsadba zelene, drobných drevín a kríkov a rekonštrukcia chodníka čím došlo k vytvoreniu príjemnej zelenej zóny v obci.

V obci Dedinka v rámci implementácie projektu bola realizovaná inštalácia detského ihriska a úprava priľahlého verejného priestoru – bol vytvorený bezpečný a estetický kútik pre hru detí, boli osadené nové hracie prvky a upravený terén vytvorenej oddychovej zóny.

V obci Podhájska implementáciou projektu bolo komplexne upravené verejné priestranstvo, v rámci aktivít projektu bol upravený terén, vybudované detské ihrisko, vybudovaný chodníček, vysadená zeleň (stromy, kry tráva), popri chodníčku boli osadené lavičky.

V obci Hul realizáciou projektu bola vytvorená oddychová a zelená plocha v rámci verejného priestranstva pri železničnej stanici, došlo k úprave a vyčisteniu terénu, vysadeniu zelene (stromy, kry tráva a realizácií chodníka zo zámkovej dlažby

V obci Čechy v rámci implementácie projektu bola realizovaná modernizácia detského ihriska a priľahlého verejného priestoru – išlo o odstránenie starých hracích prvkov, úpravu povrchu ihriska, osadenie nových hracích prvkov a osadenie oplotenia kvôli bezpečnosti detí.

Regionálna rozvojová agentúra Nitra a jej aktivity v roku 2011

Kancelárie Regionálnej rozvojovej agnetúry Nitra môžete nájsť v budove Agroinštitútu v Nitre, kde sídli od svojho vzniku v roku 2002. RRA Nitra je záujmové združenie právnických osôb, v súčasnosti má v členskej základni Nitriansky samosprávny kraj a Regionálnu komoru Slovenskej a obchodnej priemyselnej komory. RRA Nitra je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr, ktoré sú podporované Ministerstvom dorpavy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v súlade so zákonom č 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. RRA Nitra má svoju bežnú činnosť financovanú z dotácie z MDVRR SR a z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zároveň vytvára vlastné zdroje, ktorými sa podieľa na spolufinancovaní prostriedkov získaných z verejných zdrojov.

V nasledujúcich odstavcoch predstavíme vzorku aktivít, ktorým sa v RRA Nitra venujeme:

V rámci vzdelávacích aktivít sa RRA Nitra spolupodieľala na organizácii konferencie „Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni“. Konferenciu organizovala v spolupráci s ISRRA, MDVRR SR a NSK. Konferencia sa konala dňa 25.10.2011 v Nitre. V rámci konferencie odprezentovala zástupkyňa RRA Nitra informácie o agentúre, jej aktivitách a službách, ktoré ponúka verejnému sektoru. V rámci konferencie bola pozornosť venovaná i nasledovným otázkam: Národná stratégia regionálneho rozvoja, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja, metodika PHSR, možnosti RRA Nitra pri príprave a implementácii PHSR obcí, cestovný ruch a destinačný manažment na miestnej úrovni. Konferencia bola určená pre zástupcov obcí a súkromného sektora v okrese Nitra. K témam sa vyjadrovali zástupcovia MDVRR, NSK a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v Nitre.

RRA Nitra bola prizvaná MDVRR SR i do pracovnej skupiny pre hodnotenie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR. V rámci hodnotenia boli ministerstvom zorganizované viaceré pracovné stretnutia, ktorých sa zúčastnili i zástupcovia RRA Nitra. V rámci tejto pracovnej skupiny a v rámci jej účelu boli podľa pokynov MDVRR SR spracované databázy ukazovateľov, ktoré majú poskytovať reálny obraz z územia na úrovni NUTS 1, NUTS 2 a NUTS 3. V roku 2011 RRA Nitra spracovala i databázu ukazovateľov hodnotiacich Nitriansky samosprávny kraj, okres Nitra a vybrané obce v okrese Nitra tiež v súlade s požiadavkami pre hodnotenie Národnej stratégie regionálneho rozvoja.

V súvislosti s úspešnými projektmi RRA Nitra i v roku 2011 zabezpečovala v zmysle uzatvorených dohôd ich administratívnu implementáciu formou externého manažmentu. Projekty boli spracované RRA Nitra v predchádzajúcich rokoch najmä z Regionálneho operačného programu (opatrenie 4.1) a z Programu rozvoja vidieka (skupina opatrení 3.4).

RRA Nitra v roku 2011 pokračovala v spracovávaní a aktualizácií databáz zo svojho územia, ktoré sa zameriavajú na poskytnutie reálneho a aktuálneho prehľadu o miestnych zdrojoch. Informácie boli zozbierané na základe intenzívnej komunikácie s dotknutými organizáciami a zotriedené v rámci rôznych databáz ako napríklad databáza PHSR obcí okresu Nitra alebo databáza Rozvojový potenciál NSK.

V období roka 2011 sa RRA Nitra zameriavala najmä na úspešné zavŕšenie implementácie úspešných projektov ale podieľala sa i na príprave nových žiadostí o nenávratný finančný príspevok. RRA Nitra naďalej pokračovala v poskytovaní poradenstva a konzultácií, v metodickom usmerňovaní potenciálnych žiadateľov o NFP a v spracovaní a aktualizácií databáz o území v svojej pôsobnosti tak ako jej to vyplýva s podpísaných zmlúv s MDVRR SR, s NSK ale i na základe požiadaviek z územia jej pôsobnosti. RRA Nitra tiež pokračovala v budovaní partnerstiev v území svojej pôsobnosti a pokračovala v nadviazanej regionálnej a medzinárodnej spolupráci. [/lang_sk]

[lang_en]

Establishment : 2002

Legal form:  Association of legal entities
Members of association: Nitra Self-Administration Region and Slovak Chamber of Commerce and Industry.
Number of full-time employees: 3
Number of external consultants: 2
Covered teritorry: Nitra District

Regional Development Agency Nitra is a member of Integrated network of Regional Development Agencies (Integrated Network). These agencies that are part of network are financed by Ministry of Transport, Construction and Regional Development. This Ministry covers the Integrated network.

[/lang_en]