Aké sú ďalšie kroky v prípade, že Vaša žiadosť o FP bola Monitorovacím výborom schválená alebo neschválená?
Schválená projektová žiadosť
V prípade ak bola Vaša žiadosť Monitorovacím výborom schválená, dovoľte nám pogratulovať Vám. Doleuvedené povinnosti sa týkajú iba Vedúcich prijímateľov. V prípade ak ste jeden z Projektových partnerov, prosím kontaktujte svojho Vedúceho prijímateľa za účelom objasnenia Vašich povinností týkajúcich sa projektu.

Povinnosť č.1
Každý Vedúci prijímateľ (VP) obdrží v priebehu nasledujúcich dní oficiálne stanovisko Riadiaceho orgánu (RO) o schválení projektovej žiadosti, spolu s ďalšími inštrukciami týkajúcich sa projektu. Po doručení oficiálneho stanoviska z RO Vám odporúčame kontaktovať prideleného programového manažéra zodpovedného za Váš projekt, ktorého meno nájdete v tejto tabuľke. S ním je potrebné konzultovať prípravu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku ako aj dohodnúť termín osobného stretnutia. Nakoľko nie je možné pristúpiť k podpisu Zmluvy o poskytnutí FP bez predchádzajúcej osobnej konzultácie na Spoločnom technickom sekretariáte (STS), odporúčame Vám dohodnúť si osobné stretnutie čím skôr.
Povinnosť č.2
Všetky povinné dokumenty nevyhnutné k podpisu Zmluvy o poskytnutí FP je potrebné predložiť na Spoločný technický sekretariát v stanovenom termíne určenom v oficiálnom stanovisku RO o schválení projektovej žiadosti.
Povinnosť č.3
V prípade, ak bola Vaša projektová žiadosť Monitorovacím výborom schválená s podmienkou je potrebné predložiť na Spoločný technický sekretariát v určenom termíne všetky žiadané dokumenty a vysvetlenia týkajúce sa stanovených podmienok spolu so všetkými povinnými prílohami potrebnými k podpisu Zmluvy o poskytnutí FP. Podmienky schválenia žiadosti o FP vopred konzultujte s prideleným programovým manažérom na STS.
Zamietnutá projektová žiadosť
V prípade, ak bola Vaša projektová žiadosť Monitorovacím výborom zamietnutá, nie je možné sa voči tomuto rozhodnutiu odvolať. Každý žiadateľ má však po predchádzajúcom dohovore, možnosť nahliadnutia do hodnotiacich hárkov externých hodnotiteľov v priestoroch STS. Takýmto spôsobom je každému neúspešnému žiadateľovi daná možnosť skvalitniť svoje projektové žiadosti na základe odporúčaní hodnotiteľov a predložiť ich v rámci nasledujúcich Výziev na predkladanie Žiadostí o FP. V prípade potreby prosím kontaktujte p. Ariannu Biriki so žiadosťou o osobné stretnutie.

Na základe ochrany údajov uvedených v projektovej žiadosti a v hodnotiacich hárkoch, uvedené informácie poskytujeme iba štatutárnym zástupcom a kontaktným osobám žiadateľa uvedeným v projektovej žiadosti, ktorí po obdržaní špeciálneho identifikačného kódu budú oprávnení dohodnúť si osobné stretnutie. Pred nahliadnutím do požadovaných dokumentov budú požiadaní o predloženie prideleného identifikačného kódu.
Každý žiadateľ má zároveň právo na vrátenie dvoch rovnopisov (kópií) projektovej žiadosti. Tieto je možné vyzdvihnúť v sídle STS (Szép utca 2, 2. poschodie, Budapešť) do 30 dní od prijatia oficiálneho stanoviska Riadiaceho orgánu o neschválení projektovej žiadosti.
V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte pracovníkov Spoločného technického sekretariátu
Zdroj: http://www.skhu.eu/aktuality/vysledky-1-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-fp-aky-je-dalsi-postup