Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

Dňa 4. mája 2017 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty.
Výzva sa týka druhej prioritnej osi Programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov“.

Termín na predkladanie žiadostí

Výzva na trvá do 30. júna 2017

Termín na vyhodnotenie výzvy
Október 2017.

Spôsob predkladania žiadostí
Žiadosti v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko sa vypĺňajú v dvoch jazykoch, poľskom a slovenskom, a predkladajú sa v elektronickej forme prostredníctvom on-line aplikácie na www.eplsk.eu.
Aplikácia generuje „Potvrdenie odoslania žiadosti na registráciu”, Potvrdenie je potrebné vytlačiť, podpísať vedúcim partnerom (osobou uvedenou v žiadosti) a sken podpísaného potvrdenia odoslať elektronickou poštou na emailovú adresu najneskôr dňa 30. júna 2017.
Potvrdenie musí byť odoslané počas trvania výzvy. Potvrdenia odoslané po termíne ukončenia výzvy nebudú akceptované a príslušné žiadosti o pridelenie finančného príspevku nebudú zaregistrované.

Oprávnení žiadatelia:

– územná samospráva a jej organizačné zložky,

– organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,

– Európske zoskupenia územnej spolupráce.

Podrobný zoznam oprávnených žiadateľov.

Na aké projekty je možné získať finančný príspevok

V rámci výzvy na predkladanie žiadostí je možné získať finančný príspevok na výstavbu alebo modernizáciu ciest – dôležitých cezhraničných úsekov siete, najmä na výstavbu alebo modernizáciu cestnej infraštruktúry spájajúcej dopravné systémy na obidvoch stranách hranice.

Finančný príspevok sa môže poskytnúť iba na také projekty, ktoré umožňujú pripojenie druhotriednych a treťotriednych uzlov so sieťou TEN-T a posilňujú cezhraničnú spoluprácu (príklady uzlov v sieti TEN-T na programovom území a v jeho susedstve). Nie je možné poskytnúť finančný príspevok na spojenia vedúce z obývaných území, ktoré nie sú uzlami siete TEN-T, s uzlami tretej triedy.

Podporené budú len projekty týkajúce sa komunikačných ťahov, t. j. daný fragment cesty musí byť buď jedným úsekom, alebo, v prípade projektu, ktorý pozostáva z niekoľkých fragmentov ciest, musí medzi týmito fragmentmi existovať logické prepojenie. Modernizované úseky ciest musia na obidvoch stranách hranice vykazovať porovnateľné technické parametre a musí byť zabezpečená možnosť ich využitia podobnými kategóriami vozidiel.

Kritéria hodnotenia projektov

Žiadosti predložené v rámci výzvy budú predmetom nasledovného hodnotenia:
– formálne hodnotenie

– strategické hodnotenie

– technické hodnotenie

– kvalitatívne hodnotenie

Počas hodnotenia bude zohľadňovaná pripravenosť daného projektu na realizáciu (vrátane pripravenosti investície z formálneho a právneho hľadiska), preukázaný cezhraničný charakter investície a preukázanie vytvorenia alebo zlepšenia spojenia so sieťou TEN-T.
Úroveň finančného príspevku

Maximálna úroveň finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 85 % oprávnených výdavkov projektu.
Maximálna hodnota finančného príspevku
Maximálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 6 mil. eur
Minimálna hodnota finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 500 tis. eur
Celková suma prostriedkov určená pre poskytnutie finančných príspevkov
Predpokladaná hodnota finančných prostriedkov dostupných v rámci výzvy je 16,28 mil. eur.

Bližšie informácie: https://sk.plsk.eu/-/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-druhej-prioritnej-osi-progra-2#tabs-3