Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení (ďalej len „časopisy“). Dotácie sa poskytujú podľa § 6 cods.1 zákona č. 597/2003Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003Z.z.).

Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom v zmysle ustanovenia § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z.

Žiadateľ o dotáciu na časopisy na rok 2017 musí elektronicky vyplniť formulár žiadosti prostredníctvom on-line systému na portáli ministerstva vyzvy.iedu.sk. Iné ako elektronické spracovanie formulárov prostredníctvom portálu vyzvy.iedu.sk nie je akceptovateľné a v prípade nedodržania tejto formy bude žiadosť z formálneho hľadiska vyradená.
Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky aj listinne nasledovne:
Vyplnenú elektronickú žiadosť odosiela žiadateľ elektronicky najneskôr do 30 dní od zverejnenia výzvy do užívateľského prostredia ministerstva.

Na e-mailovú adresu žiadateľa bude po odoslaní elektronickej žiadosti zaslaný notifikačný e-mail s pdf verziou žiadosti a tabuľka s názvom Rozpis rozpočtu, ktorú priložil k žiadosti. Žiadateľ obe prílohy (žiadosť a tabuľku) vytlačí, podpíše, opečiatkuje a odošle na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava
s označením na obálke: „Časopisy – výzva na rok 2017“.

Vytlačenú žiadosť so všetkými povinnými prílohami žiadosti podľa výzvy podáva žiadateľ listinne najneskôr do 30 dní od zverejnenia tejto výzvy (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Bez podpísanej tlačenej verzie potvrdenia o podaní žiadosti alebo v prípade jeho nedoručenia v stanovenom termíne nebude elektronicky podaná žiadosť akceptovaná.

Konečný termín predloženia žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je 27. máj 2017.
Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-podporu-vydavania-odbornych-casopisov-pre-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni-a-casopisov-pre-deti-ziakov-a-posluchacov-skol-a-skolskych-zariadeni-na-rok-2017/